Hellers Yachtværft skal ikke tilbagebetale statsstøtte i form af for lav husleje

I en dom af 18. juni 2013 har Sø- og Handelsretten fundet, at Hellers Yachtværft ikke har modtaget ulovlig statsstøtte i form af for lav husleje i en kontrakt om udlejning af kommunale lokaler. Sø- og Handelsretten omgør dermed tidligere afgørelser i sagen fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet.

I en dom af 18. juni 2013 har Sø- og Handelsretten fundet, at Hellers Yachtværft ikke har modtaget ulovlig statsstøtte i form af for lav husleje i en kontrakt om udlejning af kommunale lokaler. Sø- og Handelsretten omgør dermed tidligere afgørelser i sagen fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet.

Den 23. juni 2010 fandt KR at Tårnby Kommune ("TK") havde udlejet en ejendom i Kastrup Lystbådehavn til virksomheden Hellers Yachtværft ("HY") til en leje, der var lavere end markedslejen, og derved havde ydet ulovlig statsstøtte til HY.

Til brug for sin vurdering af sagen havde KR indhentet en uafhængig vurdering af markedslejen for det pågældende lejemål. Ifølge denne vurdering var lejen under markedslejen (svarende til et beløb på DKK 964.649). KR påbød imidlertid alene HY at tilbagebetale DKK 80.000 i ulovlig støtte. KR begrundede dette med, at kravet for en mindre del af beløbet var forældet, at der forelå en række usikkerhedsmomenter ved opgørelsen af markedslejen, og at støttemodtageren var en mindre næringsdrivende, der blev vurderet at have været i god tro. TK fik samtidig påbud om fremover at opkræve markedslejen for ejendommen.

KR's kendelse blev indbragt for KAN. Ved kendelse af 10. februar 2011 hjemviste KAN sagen til KR med henblik på fornyet fastsættelse af det tilbagebetalingspligtige beløb. KAN anførte som begrundelse, at KR ved fastsættelsen af beløbet ikke i tilstrækkelig grad havde lagt vægt på, at beløbet skulle være egnet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler.

KR ændrede herefter ved afgørelse af 22. juni 2011 det tilbagebetalingspligtige beløb og pålagde HY at tilbagebetale DKK 782.233,24 til TK. Denne afgørelse stadfæstede KAN ved kendelse af 13. januar 2012.

HY indbragte KAN's kendelse for Sø- og Handelsretten ("SH"). Til brug for sin vurdering af markedslejen for det pågældende lejemål havde SH indhentet en ny vurdering af markedslejen. Ud fra denne vurdering samt vurderingsmandens forklaring i retten lagde SH til grund, at der var tale om et helt specielt lejemål med en meget begrænset kreds af potentielle lejere som følge af lejemålets beliggenhed, lokalplanens snævre rammer for anvendelse samt bygningens oprindelige opførelse til et helt andet formål.

På denne baggrund fandt SH, at den uafhængige vurdering, KR havde baseret sine afgørelser på, var utilstrækkeligt funderet, idet den alene inddragede sammenligningslejemål, der som følge af disse forhold ikke reelt var sammenlignelige med den omhandlede ejendom. På baggrund af vurderingsmandens forklaring fandt SH endvidere, at det ikke kunne afvises, at markedslejen for ejendommen ville svare til den faktisk aftalte leje, og at den mellem TK og HY aftalte leje lå inden for den økonomiske ramme, som en fornuftig privat udlejer ville indgå aftale om på daværende tidspunkt.

SH fandt derfor, at HY ikke havde modtaget ulovlig støtte ved indgåelsen af lejeaftalen og ophævede dermed KR og KAN's tidligere afgørelser i sagen.