Ordregivere har adgang til at indhente oplysninger efter fristen for ansøgning om prækvalifikation er udløbet

EU-Domstolen har i besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål fra Østre Landsret fastslået, at ordregivere under visse betingelser kan anmode ansøgere om fremsendelse af oplysninger, efter fristen for ansøgning om prækvalifikation er udløbet.

EU-Domstolen har i besvarelsen af et præjudicielt spørgsmål fra Østre Landsret fastslået, at ordregivere under visse betingelser kan anmode ansøgere om fremsendelse af oplysninger, efter fristen for ansøgning om prækvalifikation er udløbet.

Undervisningsministeriet ("Ministeriet") offentliggjorde ved annonce i september 2008 et udbud af ydelser forbundet med driften af syv studievalgscentre. Sagen omhandler ydelserne til to af centrene.

Udbuddet blev gennemført efter proceduren begrænset udbud. I udbudsannoncen var angivet, at ansøgere, der ønskede at komme i betragtning, som grundlag for vurderingen af deres økonomiske og faglige kvalifikationer bl.a. skulle fremlægge deres seneste balance.

Ved udløb af fristen for ansøgning om prækvalifation havde Ministeriet modtaget 10 ansøgninger, herunder fra Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Manova.

Syddansk Universitet og Københavns Universitet havde ikke vedlagt deres seneste balance. Ministeriet anmodede derfor de to universiteter om fremsendelse af de manglende balanceoplysninger, som herefter blev fremsendt.

Ministeriet valgte efterfølgende at indgå kontrakt med de Syddansk Universitet og Københavns Universitet for hvert deres studievalgscenter.

Manova indbragte Ministeriets beslutning om at indgå kontrakterne med Syddansk Universitet og Københavns Universitet for Klagenævnet for Udbud. Klagenævnet afsagde kendelse i marts 2010. Klagenævnet fandt, at Ministeriet havde overtrådt ligebehandlingsprincippet ved ikke at have afvist ansøgningerne om prækvalifikation på grund af de manglende balancer. Klagenævnet annullerede herefter tildelingsbeslutningen.

Ministeriet indbragte klagenævnets kendelse for Københavns Byret, som efter anmodning henviste sagen til ØL.

Der var i sagen enighed om, at de udbudte ydelser var omfattet af bilag II B til udbudsdirektivet. Sagen skulle derfor ikke afgøres efter direktivets regler, men efter traktatens grundlæggende regler og EU-rettens almindelige principper, herunder ligebehandlingsprincippet.

ØL fandt, at rækkevidden af det EU-retlige ligebehandlingsprincip i den foreliggende sag gav anledning til tvivl. Landsretten valgte derfor at spørge EUD om, hvorvidt ligebehandlingsprincippet er til hinder for, at en ordregivende myndighed efter udløbet af ansøgningsfristen anmoder en ansøger om fremsendelse af balanceoplysninger, når ansøgeren ikke har indsendt balancen sammen med sin ansøgning uanset krav herom i udbudsannoncen.

EUD fandt, at ligebehandlingsprincippet skal fortolkes således, at det ikke er til hinder for, at en ordregiver, efter at ansøgningsfristen er udløbet, anmoder en ansøger om fremsendelse af dokumenter, der beskriver ansøgerens situation (f.eks. dennes balance), såfremt:

  • dokumenterne eksisterede før ansøgningsfris-tens udløb, og det objektivt kan konstateres, at de gjorde det,
  • ordregiver ikke udtrykkeligt i udbudsmaterialet har tilkendegivet, at manglende fremsendel-se af dokumenterne medfører, at ansøgeren bliver udelukket fra at deltage i udbuddet, og
  • anmodningen sker under overholdelse af ligebehandlingsprincippet, dvs. anmodning-en rettes til alle ansøgere i samme situation.

EUD konstaterede afslutningsvist, at betingelserne syntes at være opfyldt i den foreliggende sag. Den endelige bedømmelse skal dog foretages af ØL

Dommen afviger umiddelbart fra klagenævnets klare praksis om, at ansøgninger og tilbud skal afvises, såfremt de ikke indeholder de oplysninger og dokumenter, der er anmodet om, og at indhentelse af manglende dokumentation mv. kun kan ske i det omfang, der er tale om supplerende materiale.