Snævert beskyttelsesomfang af brugsmodeller som indeholder dele af allerede kendt teknik

Den 7. januar 2014 har Sø- og Handelsretten afsagt en dom i en sag vedrørende en mulig krænkelse af en murbinder, som er registreret som brugsmodel.

Spørgsmålet i sagen var, om Skagen Trådindustri I/S og dennes forhandler ITW Construction Products A/S krænkede Arminox A/S' brugsmodel til en murbinder.

Under sagen gjorde Skagen Trådindustri og ITW gældende, at brugsmodellen havde en beskeden frembringelseshøjde og dermed et snævert beskyttelsesomfang. Det blev desuden gjort gældende, at brugsmodellen var ugyldigt registreret, idet der ikke var tale om en ny frembringelse i brugsmodellovens forstand, og at frembringelsen ikke adskilte sig fra allerede kendt teknik, herunder et europæisk patent samt en tidligere markedsført murbinder under navnet TM-Tie 1 og 2. TM-Tie-binderen fandtes allerede på markedet, da Arminox indleverede deres brugsmodelansøgning, hvorfor teknikken allerede var kendt.

Sø- og Handelsretten fandt, at brugsmodellen var gyldigt registreret, idet Arminox' murbinder var ny, ved at den bestod af en kombination af en bølgeform og et ben i modsætning til allerede kendt teknik, hvorfor den opfyldte kravet om objektiv nyhedsværdi. Det var dog uden betydning, at den tekniske funktion var den samme som TM-Tie-binderen, herunder at murbinderne skulle anvendes i porebeton-mure.

Sø- og Handelsretten udtalte dog, at Arminox' brugsmodel havde beskeden frembringelseshøjde, hvorfor den alene nød en snæver beskyttelse. Idet TM-Tie-teknikken allerede var kendt ved registreringen af brugsmodellen, kunne Arminox' teknik ikke beskyttes mod teknik, som svarede til TM-Tie-teknikken, idet dette ville medføre, at der skulle statueres en krænkelse i forhold til den tidligere kendte teknik. Sø- og Handelsretten fandt, at Safe P-murbinderen, produceret af Skagen Trådindustri og forhandlet af ITW, i det væsentlige svarede til den allerede kendte teknik, hvorfor denne ikke udgjorde en krænkelse af Arminox' brugsmodel.

På denne baggrund blev Skagen Trådindustri I/S og ITW Construction Products A/S frifundet.

Per Håkon Schmidt fra Plesner repræsenterede ITW Construction Products A/S under sagen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse kan læses her.