Eneforhandlers fortsatte brug af varemærket WISECON efter ophør af eneforhandleraftalen udgjorde en varemærkekrænkelse

Den 17. januar 2014 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en sag vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en tidligere forhandler kunne fortsætte brugen af varemærket WISECON og selskabsnavnet WiseCon efter ophør af en eneforhandleraftale. Et andet spørgsmål i sagen var, om agenturgiver havde handlet i strid med eneforhandleraftalen ved at indgå en koncernaftale med et andet selskab udenom eneforhandleren.

WiseCon A/S har siden 2007 beskæftiget sig med produktion, salg og markedsføring af højteknologiske elektroniske rottefælder under navnet "WiseTrap". WiseCon A/S' moderselskab, PAF Holding ApS, er indehaver af det danske og internationale varemærke WISECON, som bl.a. er registreret for rotte- og musefælder og præparater til udryddelse af skadedyr.

I marts 2010 indgik WiseCon A/S en eneforhandleraftale med en distributør i Sverige, WiseCon AB, som herved blev meddelt eksklusivitet på import og forhandling af WiseCon A/S' produkter i Sverige. I medfør af eneforhandleraftalen blev distributøren berettiget og forpligtet til at anvende varemærket WISECON samt virksomhedsnavnet WiseCon.

Den 14. oktober 2010 indgik WiseCon A/S imidlertid også en koncernaftale med Anticimex AB i Sverige om køb af en række WiseCon-produkter, uden at eneforhandleren WiseCon AB blev underrettet herom.

I marts 2012 blev eneforhandleraftalen med WiseCon AB opsagt pr. 31. december 2012. På trods af samarbejdets ophør fortsatte WiseCon AB med at benytte samme virksomhedsnavn, varemærket WISECON og domænenavnet www.wisecon.se i erhvervsmæssigt øjemed.

På baggrund heraf anlagde WiseCon A/S sag mod WiseCon AB med påstand om bl.a. at ophøre med brugen af virksomhedsnavnet og varemærket WISECON. WiseCon AB nedlagde en selvstændig påstand om, at WiseCon A/S var erstatningsansvarlig for at have handlet i strid med eneforhandleraftalen.

Sø- og Handelsretten udtalte, at WiseCon AB's anvendelse af varemærket WISECON og selskabsnavnet WiseCon AB var baseret på samarbejdsaftalen, hvorfor WiseCon AB ikke efter samarbejdets ophør pr. 31. december 2012 var berettiget til at gøre erhvervsmæssig anvendelse heraf. Det forhold, at WiseCon AB fortsatte med at forhandle andre rottefælder under samme virksomhedsnavn, var markedsforstyrrende for WiseCon A/S (omend dog i begrænset omfang i det konkrete tilfælde).

Sø- og Handelsretten fandt endvidere, at WiseCon A/S ved at have indgået en koncernaftale med et andet svensk selskab, Anticimex AB, uden forudgående samtykke fra eneforhandleren WiseCon AB, havde krænket WiseCon AB's rettigheder i henhold til eneforhandleraftalen med indtjeningstab til følge. Retten fastsatte WiseCon AB's tab skønsmæssigt som svarende til den af WiseCon A/S nedlagte erstatningspåstand på ca. 4,125 mio. kr., hvorved erstatningskravene udlignede hinanden.

Det kan dermed udledes af dommen, at en fortsat brug af en tidligere handelspartners varemærke efter ophør af en eneforhandleraftale vil udgøre en varemærkekrænkelse.

Dommen kan læses her.