EU-Domstolen om "vildledende markedsføring"

EU-Domstolen har taget stilling til, hvordan begrebet "vildledende markedsføring" skal forstås i relation til EU's handelspraksisdirektiv, der forpligter medlemsstaterne til at forbyde vildledende markedsføring. For Danmarks vedkommende findes forbuddet i markedsføringslovens § 3.

Sagen udsprang af en italiensk sag, hvor en forbruger havde klaget over, at en computer, der var reklameret med i en reklamebrochure, ikke var til rådighed i forretningen.

Spørgsmålet for EU-Domstolen var, om en handelspraksis kunne være vildledende alene fordi den indeholdt urigtige oplysninger, eller om der herudover krævedes, at den pågældende handelspraksis skulle kunne foranledige forbrugeren til at træffe en beslutning, som han ellers ikke ville have truffet. EU-Domstolen konkluderede, at begge betingelser skulle være opfyldt. Det er altså ikke tilstrækkeligt, at et markedsføringstiltag indeholder urigtige oplysninger, hvis det ikke i øvrigt foranlediger forbrugeren til at træffe en beslutning, som han ellers ikke ville have truffet.

Sagen forventes ikke umiddelbart at få den store betydning for de danske forbrugere. Den danske markedsføringslovs regler om vildledende markedsføring fastslår allerede i dag, at der kun er tale om en overtrædelse af markedsføringsloven, hvis markedsføringen "er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet". En række markedsføringstiltag er dog sortlistet og anses per definition som vildledende, og dermed ulovlige, uanset deres konkrete effekt, eksempelvis hvis det i strid med sandheden hævdes, at et produkt kan helbrede sygdomme, funktionsforstyrrelser eller misdannelser.

Derimod kan afgørelsen muligvis få betydning for forbrugere, der handler med forretninger i andre EU-lande via internettet, da det i sådanne tilfælde er den udenlandske forretnings hjemlands lov, der gælder. Dette følger af reglerne om hjemlandskontrol, hvorefter en erhvervsdrivende etableret i EU, der udbyder varer på internettet eller lignende, kun skal overholde de relevante regler i sit hjemland.

EU-Domstolens afgørelse kan læses her.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledninger om markedsføringsloven kan læses her.