In-vitro forsøg kunne dokumentere markedsføringsudsagn om tandpastas egenskaber mod syreskader

Den 30. januar 2014 afsagde Sø- og Handelsretten dom i en retssag anlagt af Colgate-Palmolive A/S mod Unilever Danmark A/S (tidligere A/S Blumøller) vedrørende Unilevers brug af markedsføringsudsagn om Zendiums beskyttende egenskaber mod syreskader.

Unilever lancerede i 2006 tandpastaen "Zendium Syreforsvar", som senere blev erstattet med det identiske produkt "Zendium Emalje Protect". Ifølge markedsføringsudsagnene indeholdt produktet en beskyttelse mod syreskader på tænder, såsom "hjælper med at modvirke syreskader", "Zendium Syreforsvar indeholder beskyttende proteiner" og "hjælper med at forstærke spyttets beskyttende egenskaber imod syreholdige læskedrikke som sodavand og juice".

I 2006 begærede Colgate et forbud nedlagt mod Zendium Syreforsvar, herunder reklamerne og markedsføringsudsagnene, idet Colgate fandt, at udsagnene ikke var korrekte, og at effekten ikke var dokumenterbar. Fogedretten i Odense fandt, at markedsføringen var i strid med kosmetikbekendtgørelsen og markedsføringslovens §§ 1 og 3, hvorfor der blev nedlagt fogedforbud herimod. Under fogedsagen fremlagde Unilever omfangsrig dokumentation, herunder diverse in vitro studier og forsøgsresultater, for, at udtalelserne i markedsføringen var korrekte. Unilever kærede fogedrettens afgørelse til Østre Landsret, som ophævede fogedforbuddet den 15. august 2007, idet landsretten fandt, at Unilever på tilstrækkelig vis havde dokumenteret den påståede effekt af Zendium Syreforsvar.

Colgate anlagde herefter en retssag mod Unilever i Sø- og Handelsretten med påstand om, at Unilever bl.a. skulle forbydes at bruge de anvendte markedsføringsudsagn samt anerkende, at der ikke forelå dokumentation for de anvendte markedsføringsudsagn. Unilever nedlagde påstand om, at Colgate var erstatningsansvarlig for uberettiget nedlagt fogedforbud i medfør af retsplejelovens § 639. Erstatningsbeløbet blev opgjort til ca. 3,2 mio. kr.

Sø- og Handelsretten fandt indledningsvis, at der ikke er privat påtaleret i henhold til kosmetikbekendtgørelsen, hvorfor Colgate ikke kunne nedlægge påstand om overtrædelse heraf.

Da Unilever havde fremlagt de nævnte in vitro studier, og da det var forbundet med såvel praktiske som etiske problemer at gennemføre kliniske forsøg i relation til syreskader, fandt retten, at i dette specielle tilfælde havde Unilever dokumenteret, at Zendium Syreforsvar/Zendium Emalje Protect kunne have forebyggende virkning på syreskader. Derfor var det korrekt, at Østre Landsret ophævede det nedlagte fogedforbud.

I relation til Unilevers erstatningskrav udtalte Sø- og Handelsretten, at Colgate bar et objektivt erstatningsansvar for et uberettiget nedlagt fogedforbud, og Unilever blev på denne baggrund tilkendt 1,1 mio. kr. i erstatning.

Dommen er anket til Højesteret.

Sø- og Handelsrettens afgørelse kan læses her.