Update: Forhandlingerne om databeskyttelsesforordning - Fremskridt i Rådets forhandlinger

Den 3. og 4. marts 2014 var databeskyttelsesforordningen igen på dagsordenen for rådet (retlige- og indre anliggender).

Forhandlingerne fokuserede navnlig på forordningens territorielle anvendelsesområde, tredjelandsoverførsler, pseudonomisering og profilering.

For så vidt angår anvendelsesområdet, var der bred opbakning til, at forordningen skal finde anvendelse i forhold til dataansvarlige i tredjelande, der behandler personoplysninger om personer i EU. Hvordan reglerne imidlertid skal håndhæves i tredjelande, var der ikke konkrete svar på. Eller som UK konstaterede: Måske burde fokus snarere rettes mod at sikre velfungerende regler inden for EU.

I forhold til tredjelandsoverførsler blev der generelt udtrykt tilslutning til forordningens kapitel V, dog med det forbehold, at der stadig udestår en række uafklarede elementer, herunder i forhold til alternative overførselsgrundlag (f.eks. codes of conducts). Det kan således ikke udelukkes, at yderligere overførselsgrundlag vil blive tilføjet. Endvidere tilkendegav Frankrig, at de generelt ønsker en reevaluering af alle eksisterende "adequacy findings", herunder Safe Harbour ordningen, når forordningen er vedtaget.

Vedrørende pseudonomisering var der ligeledes opbakning til at fortsætte arbejdet hermed med henblik på at udbygge forordningens såkaldte risikobaserede tilgang.

Endelig viste debatten om profilering, at der blandt medlemsstaterne generelt er et ønske om en mere afmålt regulering heraf. Flere medlemsstater udtrykte bekymring for, at bestemmelsen især vil være meget problematisk for markedsføringsbranchen.

Generelt var det dog mærkbart, at Rådets forhandlinger skrider frem med fornyet energi, nu hvor det står klart for alle, at det ikke længere er realistisk at sigte efter enighed inden Europa-Parlamentsvalget i slutningen af maj 2014.