Ny gruppefritagelse for teknologioverførselsaftaler

EU-Kommissionen har den 21. marts 2014 vedtaget en ny gruppefritagelse for teknologioverførselsaftaler (licensaftaler) med tilhørende vejledning.

Den nye gruppefritagelse træder i kraft den 1. maj 2014 og indeholder en række vigtige ændringer i forhold til den nuværende gruppefritagelse, som man skal være opmærksom på ved indgåelsen af licensaftaler mv. De vigtigste ændringer er:

  • Alle eksklusive grant-back forpligtelser (herunder ved overdragelse) falder uden for gruppefritagelsen
  • Bestemmelser, der giver licensgiver mulighed for at opsige aftalen, såfremt licenstageren anfægter gyldigheden af den licenserede teknologi, falder uden for gruppefritagelen, medmindre der tale om en eksklusiv licensaftale eller en knowhow-licensaftale
  • Muligheden for under visse omstændigheder at pålægge en licenstager en forpligtelse til ikke passivt at sælge aftaleprodukterne ind i et eksklusivområde, som er allokeret til en anden licenstager, er ikke videreført i den nye gruppefritagelse
  • Ændrede kriterier for, hvornår forpligtelser til at købe råmaterialer/udstyr hos licensgiveren er tilladt
  • Eksplicit regel om, at såfremt aftalen er omfattet af gruppefritagelsesordningerne om forsknings- og udviklingsaftaler eller specialiseringsaftaler, finder gruppefritagelsen for teknologioverførselsaftaler ikke anvendelse.

Vejledningen indeholder foruden konsekvensændringer i forhold til de nye regler også en mere udførlig vejledning vedrørende bl.a. forligsaftaler og teknologipuljer.

Den officielle udgave af de nye regler er endnu ikke offentliggjort, men kan findes på EU-Kom­missionens hjemmeside. Reglerne vil også gælde for eksisterende licensaftaler, hvor der dog gælder en overgangsordning indtil den 30. april 2015, før de nye regler træder i kraft for disse.