Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til Selskabsloven, kravene til ledelsen skærpes, revisors stilling og rapporteringsforpligtelser overfor fondsmyndigheden styrkes og der sikres større åbenhed og klarhed om fondene. Vi sætter i nærværende nyhedsbrev fokus på, hvad den nye lov i praksis betyder for eksisterende og nye erhvervsdrivende fonde.

Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til Selskabsloven, kravene til ledelsen skærpes, revisors stilling og rapporteringsforpligtelser overfor fondsmyndigheden styrkes og der sikres større åbenhed og klarhed om fondene. Vi sætter i nærværende nyhedsbrev fokus på, hvad den nye lov i praksis betyder for eksisterende og nye erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsfondsudvalgets rapport og udkast til lovforslag danner baggrund for den nye lov. Rapporten og dens forslag til ændring af lov om erhvervsdrivende fonde er indgående behandlet i vores nyhedsbrev fra december 2012.

For erhvervsdrivende fonde betyder den nye lov nye forpligtelser. De væsentligste ændringer er følgende:

  • Etablering af et elektronisk registreringssystem i Erhvervsstyrelsens IT-system, herunder indførelse af regler om 2 ugers anmeldelsesfrist, 
  • Bestyrelsen skal redegøre for, hvordan fonden forholder sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse, når disse bliver udarbejdet. Fondsmyndigheden fører tilsyn med, at fondene forholder sig til anbefalingerne efter "følg eller forklar-princippet", 
  • Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden,
  • 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af stifter,
  • Bestyrelsen i et stifterselskab kan ikke udgøre flertallet af fondsbestyrelsens medlemmer,
  • Flertallet af bestyrelsesmedlemmer i fonden må ikke være ansat som direktører i fonden, og en direktør kan ikke være formand eller næstformand i fondsbestyrelsen,
  • Der indføres forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse samt mod, at en direktør i et datterselskab kan være formand eller næstformand for fondens bestyrelse,
  • Fonden skal i forbindelse med indsendelse af årsrapporten redegøre for størrelsen af vederla­get til bestyrelse og direktion samt for sin uddelingspolitik og indsende en fortegnelse over modtagere af uddelinger i regnskabsåret,
  • Reglerne for udpegning af revisor ændres, 
  • Alle erhvervsdrivende fonde får Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed. Erhvervsdrivende fonde, der tidligere hørte under Civilstyrelsen, får derfor fremover Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.

Den nye lov kan læses i sin helhed på Folketingets hjemmeside her.

Nye og skærpede krav til ledelsen

Med ikrafttrædelsen af den nye erhvervsfondslov følger en række nærmere opregnede krav til de erhvervsdrivende fonde og deres ledelser. Overholdelse af disse nye krav vil i mange tilfælde kræve, at fondenes vedtægter ændres. Plesners fondsteam rådgiver gerne herom. 

Erhvervsfondens navn og registreringspligtige oplysninger

Fonde skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder på fondens hjemmeside, angive fondens navn, hjemsted og cvr nr.

Medlemmer af bestyrelsen, direktion samt revisor skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system. Registreringspligtige oplysninger skal være optaget i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 2 uger efter, at den retsstiftende beslutning er truffet eller forholdet er ændret.

Fondsbestyrelsens uafhængighed og bestyrelsens sammensætning

Det fremgår af forarbejderne til § 1 i den nye lov, at ca. 1/3 af medlemmerne af bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond skal være uafhængig af stifteren. Lovens krav til uafhængighed suppleres af de af Erhvervsfondsudvalgets foreslåede anbefalinger for God Fondsledelse.

Der er indført forbud mod, at bestyrelsen i et stifterselskab eller medlemmer af stifterens familie kan udgøre flertallet af fondsbestyrelsens medlemmer, ligesom der er forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse. Erhvervsdrivende fonde, som er stiftet før nærværende lovs ikrafttræden, og hvor ledelsen eller et tilsvarende organ i dattervirksomheder udpeger et mindretal af medlemmerne i fondens bestyrelse, er dog undtaget fra dette krav.

Administrator

Bestyrelsen kan træffe aftale med en administrator om udførelsen af visse konkrete driftsopgaver. Det præciseres, at en administrator ikke er en direktør og følgelig ikke kan bestride de opgaver, som varetages af en direktør.

Fondsbestyrelsens forretningsorden og anbefalinger for God Fondsledelse

Som noget nyt er der indført bestemmelse om, at bestyrelsen ved en forretningsorden skal træffe bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver.

Plesner har udarbejdet en standard forretningsorden, der opfylder lovens krav og Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger for god fondsledelse. Denne kan findes på Plesners hjemmeside under forretningsområdet Fonde. Plesner yder naturligvis gerne rådgivning om udformningen af bestyrelsens forretningsorden og individuelle tilpasninger af fondens vedtægter m.v.

Den nye lov om erhvervsdrivende fonde forudsætter, at der nedsættes en Komité for God Fondsledelse, som får til opgave at udarbejde et sæt anbefalinger for god ledelse i de erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen forventer, at komitéen kommer med anbefalingerne inden udgangen af 2014. I henhold til den nye erhvervsfondslov skal fondene årligt i deres ledelsesberetning eller på deres hjemmeside afrapportere i forhold til anbefalingerne efter "følg eller forklar-princippet". Fondsmyndigheden fører tilsyn med at dette overholdes.

Når Komitéen for God Fondsledelse har udarbejdet sine anbefalinger for god fondsledelse, skal bestyrelsen derefter årligt redegøre for, hvorvidt fonden følger de enkelte anbefalinger eller om den fraviger en eller flere af disse, og i givet fald redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig. Redegørelsen kan placeres i ledelsesberetningen i fondens årsregnskab, jf. herved den nye bestemmelse § 77a, stk. 1 i årsregnskabsloven. 

Revisor

En erhvervsdrivende fonds årsregnskab skal revideres af en eller flere godkendte revisorer udpeget af bestyrelsen eller i henhold til vedtægten. Revisor udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen på det lovpligtige årlige regnskabsmøde, medmindre vedtægten bestemmer andet. Udpeges revisor i henhold til vedtægten må en sådan udpegningsret maksimalt gælde i 7 år.

Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet. Bestyrelsen skal her træffe beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Uddelinger og legatfortegnelse

Reglerne om uddelinger er blevet tilpasset selskabslovens regler om udbetaling af udbytter m.v. Fremover kan optjente overskud og frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsrapport for, anvendes til uddelinger under forudsætning af, at bestyrelsens beslutning herom vedlægges en balance/mellembalance der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for uddeling. Hvis beslutningen om uddeling træffes mere end 6 måneder efter balancedagen i fondens seneste godkendte årsrapport, skal der altid udarbejdes en mellembalance.

Bestyrelsen skal fremover årligt indsende en fortegnelse over modtagere af uddelinger fra fonden i regnskabsåret til fondsmyndigheden senest samtidig med indsendelse af fondens årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

Overgangsregler og ikrafttræden

Erhvervs- og Vækstministeren er bemyndiget til at fastsætte tidspunktet for ikrafttræden, og det tillades i den forbindelse, at ikrafttræden kan ske i etaper. Loven vil blive sat i kraft i takt med, at de relevante IT-løsninger bliver klar.

For fonde stiftet før 1. januar 1985 videreføres de gældende overgangsregler, hvorefter fondene ikke skal opfylde regler om fondens navn, om registrering som betingelse for at blive et selvstændigt retssubjekt, om familiefonde og om forbud mod stifterflertal.

Bestemmelsen om, at Erhvervsstyrelsen er den eneste fondsmyndighed gælder fra den 1. december 2014.

Som hovedregel skal fondsbestyrelsen bringe vedtægten m.v. i overensstemmelse med den nye lov ved førstkommende bestyrelsesmøde, men der gælder en række nærmere opregnede undtagelser hertil.

Forbuddene mod, at flertallet af fondsbestyrelsen udgøres af direktører ansat i fonden, og mod at formanden eller næstformanden i fondsbestyrelsen er ansat som direktør i et datterselskab eller en associeret virksomhed, skal respektere igangværende udpegningsperioder, dog således at forholdet i strid med forbuddet senest skal bringes i overensstemmelse med loven 4 år efter lovens ikrafttræden.

Udarbejdelse af bestyrelsens forretningsorden, vedtægtsændringer om hvorvidt formandens stemme (eller ved formandens forfald næstformandens stemme) er afgørende ved stemmelighed og eventuelle aftaler med administrator skal være bragt på plads senest 1 år efter lovens ikrafttræden.

Udpegning af revisor og eventuelle nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse hermed skal opfyldes senest ved førstkommende årsregnskabsmøde efter lovens ikrafttræden.