Krænkelse af ophavsretten til bog om Helle Thorning-Schmidt

Østre Landsret har den 26. maj 2014 afsagt en dom, der idømmer chefredaktøren og to journalister fra BT bødestraf, og pålægger dem at betale erstatning og rimeligt vederlag til forfatteren og forlaget bag en bog om Helle Thorning-Schmidt.

Sagen angår bogen "Helle - i samtaler med Ninka" skrevet af forfatteren Anne Wolden-Ræthinge og udgivet af Kastaniehøj Forlag. Bogen er en samtalebog mellem forfatteren og Helle Thorning-Schmidt. På udgivelsestidspunktet den 24. maj 2011 var folketingsvalget endnu ikke afholdt, og det stod endnu ikke klart om Helle Thorning-Schmidt ville blive Danmarks første kvindelige statsminister.

Forlaget sendte i maj bogen til en række danske aviser med henblik på anmeldelse. BT modtog i første omgang intet eksemplar af bogen, men fik den udleveret et par dage senere. To dage før udgivelsestidspunktet for bogen bragte BT en artikel i søndagsudgaven af avisen med en række uddrag (direkte afskrift) fra bogen. På side 4 og 5-7 i avisen blev ca. 6 % af bogens samlede indhold gengivet, og 90 % af artiklen bestod af uddrag fra bogen. Artiklen udgjorde omkring 15 % af avisens samlede artikelstof.

Enkelte uddrag kunne købes på BT's onlineavis samt via Infomedia.dk.

Forfatteren og Forlaget lagde ved Retten på Frederiksberg sag an mod chefredaktøren og to journalister fra BT. Retten på Frederiksberg pålagde de tre BT-ansatte at betale vederlag og erstatning til forfatteren og forlaget på 250.000 kr. for krænkelse af ophavsretten. På daværende tidspunkt lagdes det til grund, at bogen havde solgt 1.254 eksemplarer. Forlaget oplyste, at salgstallet forventedes at være 30.000-50.000 eksemplarer, men retten vurderede at salgspotentialet måtte antages at andrage 5.000-6.000 eksemplarer.

Retten fastslog, at eneretten til at råde over værket var krænket, og at grænsen for retten til citering var overskredet. Samtidig var sammenstillingen af uddragene krænkende for forfatterens anseelse og egenart, mens forfatterens ret til navngivning ikke var krænket. Retten fandt heller ikke, at de tre havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt, og idømte dem derfor ikke bødestraf efter ophavsretslovens § 76. Forfatteren modtog heller ikke godtgørelse for ikke-økonomisk skade efter ophavsretsloven § 83.

Østre Landsret stadfæstede dommen. for så vidt angår erstatningsbeløbet på 250.000 kr., og tiltrådte, at der ikke skulle tilkendes godtgørelse for ikke-økonomisk skade, og at navneretten ikke var krænket i avisens papirudgave. Derimod var forfatteren ikke navngivet på BT's onlineavis, og derfor dømtes BT efter ophavsretslovens § 3, stk. 1.

Landsretten fandt tillige, at citatretten var overskredet ganske væsentligt, og at de tre BT-ansatte derved havde handlet groft uagtsomt. For overtrædelsen idømtes de hver en bøde på 5.000 kr. efter ophavsretslovens § 76.

Derudover blev chefredaktøren og de to journalister dømt til at betale delvise sagsomkostninger til forfatteren og forlaget.