Ny kantine og ny menu, men hvad med kokken?

Overdragelse af kantinedrift var ikke omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, hvorfor opsigelse af medarbejder var saglig. Det fandt Sø- og Handelsretten ved dom af 16. januar 2015.

Sagen drejede sig om, hvorvidt en ny leverandørs overtagelse af en kantinedrift, der samtidig flyttede lokaler, var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, og hvorvidt den hidtidige leverandørs afskedigelse af en medarbejder som følge heraf skete i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3.

Medarbejderen havde været ansat af den hidtidige leverandør gennem en længere årrække. Hun blev afskediget i forbindelse med, at driften af den kantine, hvor hun arbejdede, blev overtaget af en ny leverandør. Medarbejderen rejste herefter krav om godtgørelse for usaglig afskedigelse mod såvel den hidtidige som den nye leverandør.

Medarbejderen gjorde gældende, at overdragelsen af kantinedriften var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven. Til støtte herfor anførte hun, at indehaveren af kantinen stillede køkkenfaciliteter til rådighed for begge selskaber, samt at formålet med driften af kantinen var identisk før og efter overdragelsen. Medarbejderen gjorde endvidere gældende, at hun var blevet usagligt afskediget i strid med virksomhedsoverdragelsesloven, idet opsigelsen var begrundet i overdragelsen.

Såvel den hidtidige som den nye leverandør gjorde gældende, at overdragelsen af kantinedriften ikke var omfattet af virksomhedsoverdragelsesloven, idet kantinen blev flyttet til en ny adresse, og at det oprindelige kantinekøkken således ikke blev benyttet af den nye leverandør.

Retten lagde ved vurderingen vægt på, at den nye leverandør overtog kantinedriften på en ny adresse, hvor der var indrettet et helt nyt køkken til brug for driften, og hvor kantinedriften skulle ske efter et lidt ændret koncept. Derudover tillagde retten det vægt, at den nye leverandør ikke ved driftens påbegyndelse overtog medarbejdere fra den hidtidige leverandør, samt at den hidtidige leverandør fortsatte kantinedriften på den oprindelige adresse, dog med en betydelig mindre drift.

Retten fandt herefter, at der ikke var sket en overførsel af en økonomisk virksomhed med uændret identitet mellem de to selskaber, og at der derfor ikke var tale om en virksomhedsoverdragelse i lovens forstand. Selskaberne blev således frifundet, og medarbejderen blev ikke tilkendt godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret