Berettiget bortvisning for udeblivelse

Bortvisning af medarbejder som følge af dennes udeblivelse fra arbejde var berettiget. Det fandt Østre Landsret ved dom af 25. februar 2015.

Sagen drejede sig om, hvorvidt det var berettiget, at en arbejdsgiver bortviste en funktionær, der ikke efterkom arbejdsgiverens mødepålæg. Medarbejderen havde været ansat i foreningen siden den 1. januar 2008.

Baggrunden for tvisten var, at medarbejderens samlever, før denne afgik ved døden, havde været alvorligt syg, hvilket, i sammenhæng med et stigende arbejdspres grundet en kollegas fravær, havde medført, at hun den 9. januar 2012 måtte sygemelde sig med stress.

Medarbejderen blev første gang sygemeldt den 9. januar 2012 i en periode på to uger. Den 20. januar 2012 modtog arbejdsgiveren en udateret lægeerklæring, hvoraf det fremgik, at medarbejderen var uarbejdsdygtig i yderligere fire uger. Sygemeldingen i henhold til den udaterede lægeerklæring udløb således senest den 17. februar 2012.

En mulighedserklæring afgivet af medarbejderens læge den 14. februar 2012 oplyste, at "… Hun har været fritaget fra sit arbejde i nogle uger, og ved hendes sidste besøg hos mig den 13/2-12 fortalte hun, at hun nu havde det bedre og var klar til at genoptage sit arbejde. Medarbejderen er ikke syg i den forstand, og efter vores samtale i går vurderer jeg, at hun fuldt ud er i stand til at vende tilbage til arbejdspladsen."

På den baggrund gav arbejdsgiveren medarbejderen et mødepålæg den 20. februar 2012. Af pålægget fremgik det, at arbejdsgiveren havde modtaget lægeattesten, hvori det var anført, at hun var fuldt arbejdsdygtig, og at hun derfor forventedes at møde den 21. februar 2012 til normal arbejdstids begyndelse. Endvidere fremgik det, at manglende fremmøde eller oplysning om lovligt fravær ville blive betragtet som ulovlig udeblivelse og dermed afstedkomme en bortvisning uden yderligere advarsler.

Medarbejderen hverken efterkom pålægget eller kontaktede sin arbejdsgiver for at oplyse årsagen til sit fravær, og i brev af 22. februar 2012 blev hun bortvist.

Medarbejderens faglige organisation anlagde efterfølgende retssag med påstand om, at bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen forklarede under retssagen, at hendes samlever var afgået ved døden den 13. februar 2012, og at hun derfor ikke havde haft overskud til at reagere på arbejdsgiverens mødepålæg. Endvidere forklarede hun, at hun troede, at det fremgik af lægeerklæringen, at hun fortsat var sygemeldt.

Østre Landsret fandt, at medarbejderens manglende reaktion på mødepålægget udgjorde en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen var berettiget.

Dommen viser, at manglende efterkommelse af mødepålæg uden afgivelse af ny sygemelding udgør ulovlig udeblivelse, der kan berettige en bortvisning. Det må dog forudsættes, at en berettiget bortvisning forudsætter, at mødepålægget indeholder en beskrivelse af sanktionerne ved manglende overholdelse af pålægget.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret