Krav om flere kvinder i bestyrelserne

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måltal og politik for kønssammensætning.

De største danske virksomheder er omfattet af reglerne om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, der har til formål at få en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. Erhvervsstyrelsen har for nylig lavet en undersøgelse af kønsfordelingen i disse virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viser, at kun 17 % af virksomhederne har en ligelig kønsfordeling i bestyrelsen, og at virksomhederne i gennemsnit har 15 % kvinder og 85 % mænd.

Denne undersøgelse, sammenholdt med en tidligere undersøgelse om virksomhedernes redegørelse for kønssammensætningen, viser således, at der er behov for at tydeliggøre virksomhedernes forpligtelser. Erhvervsstyrelsen har på den baggrund udarbejdet en ny vejledning om, hvordan virksomhederne skal arbejde med måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen samt afrapportering herom.

Et centralt spørgsmål for de af reglerne omfattede virksomheder er, hvad der forstås ved ligelig kønsfordeling. Ifølge vejledningen anses en fordeling på 40/60 % af henholdsvis kvinder og mænd som lige. Dette betyder blandt andet, at en virksomhed, hvori det øverste ledelsesorgan består af seks medlemmer, alene opfylder den ligelige kønsfordeling med tre kvinder og tre mænd. Dette må anses for en skærpelse af tidligere praksis.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret