Ny lov skærper overtrædelse af udstationeringsloven

Ny lovændring af udstationeringsloven er vedtaget. Ændringen skærper bødestraffen ved grovere overtrædelse af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydelser.

Ifølge udstationeringsloven har udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, pligt til at anmelde en række oplysninger til Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

En overtrædelse af denne anmeldelsespligt vil kunne medføre bødestraf. Det fremgår af lovens nuværende § 10 a, stk. 3, at det ved straffens udmåling anses som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Med lovændringen tilføjes det, at det nu også regnes som en skærpende omstændighed, hvis "overtrædelsen i øvrigt er af grovere karakter". I henhold til forarbejderne omfatter dette blandt andet tilfælde, hvor virksomheden tidligere har været straffet for overtrædelse af reglerne om anmeldelsespligt eller ved meget omfattende fejlinformation til RUT.

Af forarbejderne fremgår det, at bødeniveauet i normaltilfælde er på 10.000 kr. Med lovændringen forudsættes det, at bødeniveauet som udgangspunkt skal hæves med 100 % ved overtrædelser af grovere karakter. Domstolene kan dog ud fra en samlet vurdering af sagens konkrete omstændigheder fastsætte bøden til et større eller mindre beløb.

Lovændringen træder i kraft den 1. marts 2015.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret