Omplaceringspligt af barslende strakte sig i hele opsigelsesperioden

En virksomhed har pligt til at forsøge at omplacere en medarbejder på barsel i hele medarbejderens opsigelsesperiode. Det fastslog Københavns Byret ved dom af 20. marts 2015.

En virksomhed har pligt til at forsøge at omplacere en medarbejder på barsel i hele medarbejderens opsigelsesperiode. Det fastslog Københavns Byret ved dom af 20. marts 2015.

Sagen drejede sig om afskedigelsen af en kvindelig medarbejder på barsel, der siden 2008 havde været ansat som business analyst i en virksomhed. Under ansættelsen havde medarbejderen primært været tilknyttet et Microsoft-projekt, men havde dog også medvirket i andre projektarbejder i virksomheden. Microsoft opsagde samarbejdet med virksomheden i juni 2013, hvorfor virksomheden valgte at afskedige de medarbejdere, der havde været tilknyttet Microsoft-projektet, herunder den kvindelige medarbejder, som var gået på barsel umiddelbart før samarbejdets afslutning.

Det var under sagen ubestridt, at medarbejderens ansættelse ikke var en projektansættelse eller betinget af et kundeforhold mellem virksomheden og Microsoft. Spørgsmålet var herefter, om opsigelsen var i strid med ligebehandlingsloven.

Medarbejderen mente, at afskedigelsen var begrundet i hendes graviditet og barselsorlov, idet der havde været mulighed for at omplacere hende til andre stillinger i virksomheden.

Københavns Byret lagde indledningsvis til grund, at det af driftsøkonomiske grunde var nødvendigt at opsige medarbejderne på Microsoft-projektet, hvorfor opsigelserne ikke var usaglige.

Retten fandt dog, at virksomheden havde haft pligt til at forsøge at få medarbejderen på barsel omplaceret til en anden stilling, og at omplaceringspligten også omfatter stillinger, der ville have krævet en vis oplæring eller træning af medarbejderen. Denne omplaceringspligt var efter byrettens opfattelse gældende i hele medarbejderens opsigelsesperiode.

Retten fandt ikke, at virksomheden havde bevist, at det havde været umuligt at omplacere medarbejderen. Retten lagde vægt på, at der havde været flere ledige stillinger, som medarbejderen kunne have tiltrådt, og tilkendte på den baggrund medarbejderen en godtgørelse på 12 måneders løn.

Dommen viser, at der gælder en meget vidtgående pligt for virksomheder til at undersøge, om det er muligt at omplacere medarbejdere på barselsorlov i stedet for at afskedige disse - også selvom omplacering vil kræve en vis oplæring eller træning. Denne pligt gælder også i medarbejderens opsigelsesperiode. Det er også værd at bemærke, at medarbejderen med ca. 5 års anciennitet blev tilkendt en godtgørelse på 12 måneders løn.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret