Nye børsretlige regler for flagningspligt, finansiel rapportering og offentliggørelse af sanktioner

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændring af bl.a. værdipapirhandelsloven, som træder i kraft den 26. november 2015.

I det følgende omtales de væsentligste ændringer:

Ændrede regler om flagningspligt for storaktionærer

Ændringerne af værdipapirhandelsloven medfører en udvidelse og effektivisering af flagningsreglerne for børsnoterede virksomheder:

 • Flagningspligten omfatter fremadrettet også aktieafledte finansielle instrumenter (derivater) med eller uden en option til at erhverve aktier i det pågældende selskab.
 • Reglerne om flagningspligt for besiddelse af egne aktier ophæves. Fremover vil flagningspligten for egne aktier fremgå af den nye bestemmelse om storaktionærer i værdipapirhandelsloven § 29. Der vil fremover derfor skulle gives én samlet meddelelse.
 • Der indføres en ny opgørelsesmetode for besiddelse af aktier, hvorefter der indtræder flagningspligt, når en storaktionærs samlede direkte og indirekte besiddelse af aktier og/eller stemmerettigheder, og besiddelse af aktieafledte finansielle instrumenter tilsammen passerer en flagningsgrænse.

Ved indførelsen af den nye opgørelsesmetode skal flagningspligten herefter iagttages i tre situationer ("tre-kurvs-princippet"):

 1. Hvis der indtræder flagningspligt for storaktionærens direkte og indirekte besiddelse af aktier eller stemmerettigheder i et selskab,
 2. Hvis der indtræder flagningspligt for storaktionærens besiddelse af aktieafledte finansielle instrumenter (uanset om dette finansielle instrument indeholder en option til at erhverve det pågældende selskabs aktier, jf. ovenfor), 
 3. Hvis der indtræder flagningspligt for storaktionærens samlede besiddelser under 1) og 2).
 • Der indføres mulighed for, at Finanstilsynet kan sanktionere grove eller gentagne overtrædelser af flagningspligten ved suspension af stemmerettigheder knyttet til aktiebesiddelser hos den pågældende udsteder, til hvem flagningsmeddelelse skulle have været eller blev givet.
 • De væsentligste regler om flagningspligt for storaktionærer flyttes fra storaktionærbekendtgørelsen til værdipapirhandelsloven.

Ændrede regler for finansiel rapportering

Ændringen af værdipapirhandelsloven medfører endvidere, at reglerne for børsnoterede virksomheders finansielle rapportering lempes:

 • Kravet om offentliggørelse af enten periodemeddelelser eller kvartalsrapporter afskaffes.
 • Udsteders frist til at offentliggøre halvårsrapporter forlænges fra 2 måneder til 3 måneder fra efter udløb af halvårsperioden.
 • Udsteders årsrapporter og halvsårsrapporter skal nu være tilgængelige for offentligheden i mindst 10 år.

Nye regler for offentliggørelse af sanktioner og foranstaltninger

Ændringerne medfører endelig, at Finanstilsynet med lovforslaget har fået øgede sanktionsmuligheder. Finanstilsynet vil fremadrettet også kunne foretage offentliggørelse af tilsynsreaktioner (f.eks. påtaler og påbud) mod fysiske personer på Finanstilsynets hjemmeside.

Betydningen af de nye regler

De nye regler betyder, at børsnoterede virksomheder bør foretage en gennemgang og opdatering af de børsretlige interne regler med henblik på at sikre overholdelse af de nye regler. Gennemgang og opdatering bør tilrettelægges således, at dette er gennemført senest ved reglernes ikrafttræden den 26. november 2015.

Seneste nyt om Selskabsret og Commercial Contracts

Selskabsret