Økonomisk sanktion for indgåelse af kontrakt efter indgivelse af klage i standstill-periode - Rengoering.com A/S mod Ringsted Kommune

I en kendelse af 7. maj 2015 har Klagenævnet for Udbud pålagt Ringsted Kommune en økonomisk sanktion på DKK 25.000 for at have indgået kontrakt med den vindende tilbudsgiver, uanset at en forbigået tilbudsgiver havde indgivet klage i standstill-perioden.  

Ringsted Kommune ("Ringsted") iværksatte den 8. september 2014 et begrænset udbud efter udbudsdirektivet af en fireårig kontrakt om almindelig intern bygningsrengøring.

Ringsted meddelte tilbudsgiverne den 1. december 2014, at kommunen agtede at indgå aftale med Servicefirmaet Renell A/S ("Renell"). På den sidste dag i standstill-perioden indgav Rengoering.com A/S ("Rengoering") klage til Klagenævnet for Udbud. Ringsted blev imidlertid ikke underrettet om klagen samtidig med dens indgivelse, og Ringsted indgik derfor dagen efter standstill-periodens udløb kontrakten med Renell.

Klagenævnet for Udbud fastslog indledningsvist at det forhold, at Ringsted ikke blev underrettet om klagen samtidig med indgivelsen, ikke har betydning for, om kontrakten vil kunne erklæres uden virkning. Klagenævnet anførte i denne forbindelse, at Ringsted relativt nemt vil kunne have sikret sig, at der ikke var blevet indgivet klage i standstill-perioden f.eks. ved at rette henvendelse til Klagenævnet.

Konkret fandt Klagenævnet dog, at kontrakten ikke skulle erklæres for uden virkning, da Rengoering ikke havde nedlagt påstand herom. Klagenævnet udtalte imidlertid, at en påstand herom ikke ville kunne tages til følge, idet der ikke var sket en overtrædelse af de udbudsretlige regler udover, at kontrakten var underskrevet, selvom der var indgivet klage i standstill-perioden.

I overensstemmelse med håndhævelseslovens regler pålagde Klagenævnet i stedet Ringsted en økonomisk sanktion for at have indgået kontrakten, selvom der var indgivet klage i standstill-perioden, på DKK 25.000, som svarer til det i håndhævelseslovens forarbejder angivne minimumsbeløb for økonomiske sanktioner. Klagenævnet henviste til den undskyldelige karakter af overtrædelsen.

Læs Klagenævnet for Udbuds kendelse her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret