Konsortiesamarbejde i strid med konkurrenceloven

Konkurrencerådet har i en afgørelse af 24. juni 2015 fastslået, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S' konsortiesamarbejde i forbindelse med Vejdirektoratets udbud af kørebaneafmærkning er i strid med konkurrenceloven.

Vejdirektoratet iværksatte den 25. februar 2014 et udbud af kørebaneafmærkning i tre danske områder (Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden). Tildelingskriteriet var laveste pris. Udbuddet var tilrettelagt således, at det var muligt kun at byde på et enkelt område. Samtidig var der mulighed for at tilbyde en samlet rabat ved afgivelse af bud på flere områder.

LKF Vejmarkering A/S ("LKF") og Eurostar Danmark A/S ("Eurostar"), der er henholdsvis den største og næststørste aktør på markedet for vejmarkering, indgik den 11. marts 2014 en aftale om gennem Dansk Vejmarkerings Konsortium ("Konsortiet") at afgive fælles tilbud på Vejdirektoratets udbud. På baggrund af de indkomne tilbud valgte Vejdirektoratet at tildele alle tre områder til Konsortiet, som samlet set havde afgivet det laveste tilbud. En af de forbigåede tilbudsgivere klagede herefter til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ("KFST") over det fælles bud fra LKF og Eurostar via Konsortiet.

Konkurrencerådet fandt dokumentation for, at LKF og Eurostar hver især havde været i stand til at afgive tilbud på de enkelte områder såvel som på de tre områder samlet. Konsortiesamarbejdet havde dermed resulteret i, at der var en konkurrent mindre til at afgive tilbud på vejmarkeringskontrakterne. Konkurrencerådet bemærkede i denne forbindelse, at LKF og Eurostar ikke havde dokumenteret, at deres fælles bud var lavere, end hvis de havde budt på et eller flere af områderne hver for sig, og samarbejdet havde således resulteret i, at Vejdirektoratet havde betalt for meget for kontrakterne.

LKF og Eurostar havde begge foretaget en vurdering af, hvorvidt de kunne afgive tilbud selv. . Konkurrencerådet bemærkede, at den vurdering, LKF og Eurostar havde foretaget af, om de kunne byde hver for sig, var ufuldstændig og var først foretaget, da parterne var langt inde i drøftelserne omkring indgåelsen af samarbejdsaftalen.    

Konkurrencerådet fandt således, at konsortiesamarbejdet var i strid med konkurrenceloven, og påbød LKF og Eurostar straks at bringe samarbejdet til ophør samt fremover afstå fra at indgå tilsvarende aftaler. 

Læs hele afgørelsen her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret