Rigsadvokaten har opdateret sin meddelelse om strafansvar for juridiske personer

Rigsadvokaten har den 17. april 2015 opdateret sin meddelelse om strafansvar for juridiske personer, som bl.a. omhandler valg af ansvarssubjekt i sager om overtrædelse af særlovgivningen. 

Rigsadvokaten forholder sig i meddelelsen bl.a. til ansvar for fysiske personer samt moderselskabers ansvar for deres datterselskaber.

Ansvar for fysiske personer

Af meddelelsen fremgår under hvilke omstændigheder, der kan rejses tiltale mod en eller flere fysiske personer. Tiltale skal som udgangspunkt kun skal rejses mod den juridiske person.

Hvis en eller flere fysiske personer har handlet forsætligt eller udvist grov uagtsomhed, skal tiltale dog - udover mod den juridiske person - også rejses mod den eller de pågældende fysiske personer. Rigsadvokaten præciserer dog, at tiltale som udgangspunkt kun skal rejses mod medlemmer af ledelsen eller overordnede ansatte og således ikke mod underordnede ansatte. Tiltale mod underordnede ansatte kan alene rejses, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis der er tale om en grov overtrædelse, som den underordnede ansatte har begået forsætligt og eventuelt tillige på eget initiativ.

Moderselskabers ansvar for deres datterselskaber 

Et moderselskab kan som udgangspunkt ikke holdes ansvarlig for sine datterselskabers overtrædelser af lovgivningen, dvs. tiltale skal som udgangspunkt alene rejses mod det pågældende datterselskab. Som noget nyt fastslår Rigsadvokaten dog, at såfremt beslutningerne reelt træffes på koncernniveau, dvs. af moderselskabet, vil tiltale skulle rejses mod såvel datterselskabet som moderselskabet.

Tiltale vil også skulle rejses mod moderselskabet, såfremt moderselskabet på anden vis kan anses for at have været medvirkende til datterselskabets overtrædelse. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis moderselskabet har opfordret datterselskabet til den ulovlige handling, eller hvis moderselskabet har haft en formodning om, at datterselskabet vil begå den ulovlige handling og har undladt at gribe ind.

Med Rigsadvokatens meddelelse ses således en tilnærmelse af det EU-retlige moderselskabsansvar, idet meddelelsen dog ikke indfører samme strenge moderselskabsansvar, som det kendes fra EU-praksis.

Læs hele meddelelsen her.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret