Ulovlig diskrimination af transseksuel mand

Godtgørelse tilkendt transseksuel mand, som blev nægtet fleksjobansættelse pga. sit udseende og påklædning, uanset at arbejdet var blevet udført tilfredsstillende under arbejdsprøvningen.

Sagen omhandlede en transseksuel mand, der havde fået juridisk, men ikke medicinsk, kønsskifte, og som var blevet ansat i bureauet Dansk Mandskabsservice. Bureauet udsendte hende til arbejdsprøvning i en virksomhed, V, hvor hun som lagermedarbejder blandt andet skulle modtage vareleverancer fra vognmænd under anvendelse af en gaffeltruck.

Efter to dages ansættelse i bureauet, hvor hun havde været udsendt til arbejdsgiverens kunde, V, afskedigede bureauet hende, selvom V havde udtrykt tilfredshed med hendes udførelse af arbejdet. Afskedigelsen var angiveligt begrundet i, at V ikke brød sig om hendes fysiske fremtoning som en mand iklædt kvindetøj og makeup.

Medarbejderens faglige organisation anlagde herefter sag mod arbejdsgiveren, mandskabs-servicebureauet og arbejdsgiverens kunde, V, med påstand om betaling af en godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovens regler om forbud mod diskrimination på grund af køn og seksuel orientering.

Under sagens behandling for Aarhus Byret blev der fremlagt et telefonnotat, som en socialrådgiver i Aarhus Kommune havde udarbejdet på baggrund af en samtale med en repræsentant for arbejdsgiveren. Under samtalen blev det oplyst, at medarbejderen havde udført sit arbejde tilfredsstillende, men at V havde udtrykt bekymring over, at medarbejderen var klædt som kvinde. Herudover fremgik det af notatet, at arbejdsgiveren var interesseret i en fastansættelse af medarbejderen, hvis hun "ville skrue ned for det feminine", men at fastansættelsen senere blev afvist, idet kunden ikke ønskede at have en medarbejder i dametøj ansat på lageret.

Både arbejdsgiveren og dennes kunde bestred under hovedforhandlingen at have udtalt sig, som det var gengivet i socialrådgiverens notat. Herudover var der tvist om, hvorvidt medarbejderen havde fået udleveret et beklædningsreglement, og i den forbindelse, om medarbejderen havde haft det korrekte tøj på under arbejdets udførelse.

V blev frifundet, idet det ikke fandtes bevist, at virksomheden havde foranstaltet ophøret af arbejdsprøvningen. Sagen angik derfor hovedsageligt spørgsmålet om, hvorvidt bureauet havde overtrådt ligebehandlings- og forskelsbehandlingslovens diskriminationsforbud.

Retten lagde til grund, at medarbejderens arbejdsindsats ikke var årsag til at arbejdsprøvningen blev afbrudt. Retten fandt det ikke godtgjort, at medarbejderen havde undladt at efterkomme kundens beklædningsreglement, og konkluderede derfor, at den manglende fastansættelse var begrundet i medarbejderens påklædning og udseende. Arbejdsgiveren fandtes derfor at have overtrådt både ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven. På den baggrund blev den transseksuelle medarbejder tilkendt en godtgørelse på kr. 30.000 for manglende ansættelse.

Det skal bemærkes, at retten ikke tillagde det betydning, om medarbejderen skulle betegnes transvestit eller transseksuel ved vurderingen af, om ligebehandlings- eller forskelsbehandlingslovens diskriminationsforbud var overtrådt.

Dommen viser, at både transvestitter og transseksuelle er omfattet af diskriminationsforbuddet i ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven, og at forbuddet gælder uden hensyntagen til, om vedkommende har fået en medicinsk kønsskifteoperation eller ej.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret