SKAT og EU-Domstolen kan ende i ny momsstrid

SKAT har netop udsendt et nyt styresignal om momsfritagelse for forvaltningsydelser til investeringsforeninger og pensionskasser. Skatteministeriet lægger op til en mere indskrænkende momspraksis, end det umiddelbart fremgår af en EU-dom om sagen. Det er tvivlsomt, om EU-Domstolen vil være enig i Skatteministeriets fortolkning af domstolens afgørelse.

Momsfritagelsen for forvaltningsydelser leveret til investeringsforeninger bliver nu udvidet til at omfatte forvaltningsydelser, der leveres til pensionskasser. Derudover bliver en række forvaltningsydelser, som hidtil har været anset for momspligtige, momsfri. Det følger af den såkaldte ATP-dom, som Plesner førte ved EU-Domstolen, samt af et styresignal, som SKAT netop har udsendt.

Forvaltning af investeringsforeninger er momsfri.

I marts 2014 afsagde EU-Domstolen dom i den såkaldte ATP-sag, hvor ATP PensionService fik EU-Domstolens ord for, at en pensionskasse udgør en investeringsforening i momsmæssig forstand. Endvidere fandt Domstolen, at de ydelser, som ATP PensionService leverer til sine kunder, kan anses for momsfri "forvaltning af investeringsforeninger" samt momsfri "transaktioner vedrørende betaling og overførsler". Dermed var der lagt op til en betydelig ændring af dansk momspraksis.

Konsekvensen af EU-Dommen blev et forlig mellem ATP PensionService og Skatteministeriet, hvorefter ATP PensionService og ultimativt de pensionskasser, som var pensionskunder hos ATP PensionService, havde krav på tilbagebetaling af et betydeligt momsbeløb hos SKAT.

Da dommen har principiel betydning for en lang række øvrige virksomheder, har Skatteministeriet i et netop udsendt styresignal redegjort for, hvorledes Skatteministeriet mener, at EU-Domstolens dom skal fortolkes. Der er lagt op til en noget mere indskrænkende fortolkning, end man umiddelbart kan læse ud af EU-dommen, og det forekommer tvivlsomt, om EU-Domstolen vil være enig i Skatteministeriets fortolkning.

Ganske vist anerkender Skatteministeriet, at en pensionskasse eller et andet pensionsinstitut kan anses for omfattet af begrebet "investeringsforening". Skatteministeriet afviser imidlertid, at forvaltningsbegrebet er blevet udvidet, idet Skatteministeriet finder, at de af ATP PensionService leverede ydelser kan rummes inden for den hidtidige praksis for, hvilke ydelser der kan anses for "forvaltning af investeringsforeninger".

Endvidere anerkender Skatteministeriet ganske vist, at begrebet "transaktioner vedrørende betalinger og overførsler" er blevet udvidet, men Skatteministeriet begrænser det til ydelser svarende til de ydelser, som ATP PensionService leverede til PensionDanmark, og Skatteministeriet undlader dermed at anerkende det princip, som EU-Domstolen på dette punkt var udtryk for.

Skatteministeriet har således anlagt en indskrænkende fortolkning af dommen, og vi forventer på den baggrund, at der vil opstå yderligere sager om den rette forståelse af momsfritagelsen i lyset af dommen.

Vi står naturligvis til rådighed for en drøftelse af styresignalet.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter