Kan engagement i en anden virksomhed berettige til bortvisning?

En medarbejders engagement i en anden virksomhed berettigede ikke til en bortvisning, men udgjorde en saglig opsigelsesgrund. Østre Landsrets dom af 30. oktober 2015.

Uden at oplyse sin arbejdsgiver herom drev en medarbejder i samarbejde med sin hustru og søn et selskab ved siden af sit arbejde. Medarbejderen var registreret som direktør i selskabet, som familiemedlemmerne hver ejede en tredjedel af. Da arbejdsgiveren blev opmærksom på erhvervet, blev medarbejderen bortvist, og sagen vedrørte herefter spørgsmålet, om bortvisningen var berettiget. Der var ikke tale om konkurrerende virksomhed.

Landsrettens flertal fastslog, at bortvisningen var uberettiget, idet medarbejderens erhverv ikke havde indebåret en betydelig, aktiv indsats eller tidsmæssige ressourcer i nævneværdigt omfang. De lagde vægt på, at medarbejderens hustru og søn stod for den daglige drift af virksomheden, og at medarbejderen blot var registreret som direktør. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at medarbejderen havde reklameret for selskabet via en email og i en nyhedsartikel.

Under disse omstændigheder havde arbejdsgiveren ikke godtgjort, at medarbejderens engagement i selskabet udgjorde en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet. Arbejdsgiverens bortvisning af medarbejderen uden en forudgående advarsel var derfor uberettiget.

Rettens flertal fandt dog, at medarbejderens involvering i selskabet var i strid med en bestemmelse i ansættelseskontrakten, ifølge hvilken medarbejderen ikke måtte påtage sig eller påbegynde andet arbejde af erhvervsmæssig karakter uden arbejdsgiverens skriftlige samtykke. Som konsekvens heraf havde en opsigelse af medarbejderen været rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, og medarbejderen var derfor ikke berettiget til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b.

Den uberettigede bortvisning førte herefter til, at medarbejderen alene havde krav på løn i opsigelsesperioden.   

Dommen viser betydningen af, at ansættelseskontrakten tager stilling til de begrænsninger, der under ansættelsesforholdet skal gælde for medarbejderens adgang til at påbegynde andet arbejde af erhvervsmæssig karakter.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret