Opsigelse af lokalaftaler i udskilt selskab

Udskilt selskab var berettiget til at opsige to lokalaftaler. Det fandt Arbejdsretten ved dom af 2. december 2015.

Sagen drejede sig om en IT-virksomhed, der valgte ved spaltning at udskille den del af deres virksomhed, der udførte løn- og personaleadministrative opgaver for kunder. I denne forbindelse valgte virksomheden at opsige to lokalaftaler.

Det var ubestridt, at opsigelsen af de to lokalaftaler skete i overensstemmelse med lokalaftalernes egne opsigelsesbestemmelser. Fagforeningen gjorde dog gældende, at udskillelsen af forretningsområdet blev gennemført med det formål at omgå overenskomsten ved at opsige navnlig lokalaftalen om betalt spisepause alene for den udskilte del af virksomheden, og at overenskomsten ikke gav mulighed for en sådan opsigelse for kun en del af virksomheden.

Arbejdsretten udtalte indledningsvist, at sagen ikke handlede om gennemførelsen af spaltningen, men om den nye virksomhed, som følge af arbejdsretlig identitet, var bundet af den spaltede virksomheds overenskomstmæssige forpligtelser.

Arbejdsretten lagde efter bevisførelsen til grund, at udskillelsen af forretningsområdet i et selvstændigt selskab var driftsmæssigt begrundet. Udskillelsen skete i overensstemmelse med reglerne i virksomhedsoverdragelsesloven, og den havde ikke til formål at give det nye selskab mulighed for at frasige sig det overenskomstgrundlag, der var gældende i det andet selskabet inden udskillelsen. Der var således ikke sket en frasigelse af overenskomstgrundlaget, og det nye selskab indtrådte i det andet selskabs overenskomstmæssige forpligtelser, herunder lokalaftalerne, ved udskillelsen.

Arbejdsretten fandt herefter, at det nye selskab havde været berettiget til at opsige lokalaftalerne uafhængigt af, om der samtidig skete en opsigelse af aftalerne i det andet selskab.

Afgørelsen viser, at det er muligt at opsige et udskilt selskabs overenskomstmæssige forpligtelser uden samtidig at opsige de overenskomstmæssige forpligtelser i det andet selskab, som selskabet blev udskilt fra, hvis udskillelsen ikke er begrundet i at omgå overenskomsten.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret