Frasigelse af kollektiv overenskomst

Kollektiv overenskomst kunne frasiges ved virksomhedsoverdragelse inden for samme koncern. Arbejdsrettens dom af 7. april 2016.

Ved Cimber A/S' overtagelse af aktiviteter bestående af fly og de medarbejdere, der var knyttet til betjeningen heraf, fra et søsterselskab blev søsterselskabets overenskomst frasagt efter virksomhedsoverdragelseslovens regler herom. Arbejdsretten skulle herefter tage stilling til, om der mellem Cimber og søsterselskabet forelå en sådan arbejdsretlig identitet, at overenskomsten ikke kunne frasiges, og at Cimber således var forpligtet heraf.

Arbejdsretten anførte, at de to selskaber var selvstændige juridiske personer, der indgik i en fælles selskabsstruktur, idet begge var ejet 100% af samme moderselskab, at begge drev flyvirksomhed og beskæftigede kabinepersonale, og at selskaberne havde indgået overenskomst med forskellige forbund. Arbejdsretten anførte dernæst, at det følger af arbejdsretlig praksis, at en juridisk persons overenskomstindgåelse som udgangspunkt ikke forpligter en anden juridisk person, heller ikke et søsterselskab eller andet selskab i samme koncern.

Arbejdsretten fandt det ikke godtgjort, at overdragelsen var sket med henblik på at omgå det overdragende selskabs overenskomst, eller at der var en sådan arbejdsretlig identitet mellem selskaberne, at overdragelsen ikke var reel. Cimber havde derfor været berettiget til at frasige sig overenskomsten.

Det blev tillagt vægt, at selskaberne havde selvstændig ledelse og hvert sit personale, at selskaberne havde forskellige forretningsmæssige områder (korte regionale ruter, henholdsvis længere og interkontinentale ruter), at overdragelsen var driftsmæssigt begrundet i almindelige branchemæssige forhold, og at der var sket et arbejdsgiverskifte for det overdragede personale.

Dommen viser, at det under visse omstændigheder er muligt at frasige en overenskomst ved en koncernintern virksomhedsoverdragelse, såfremt overdragelsen er driftsmæssigt begrundet og ikke båret af en omgåelseshensigt. Dommen bidrager tillige med momenter af relevans for bedømmelsen af spørgsmålet om arbejdsretlig identitet.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret