Konsortiesamarbejde i strid med konkurrenceloven

Konkurrenceankenævnet har i en kendelse af 11. april 2016 stadfæstet, at LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S' konsortiesamarbejde i forbindelse med Vejdirektoratets udbud af kørebaneafmærkning var i strid med konkurrenceloven.

Sagen viser, at virksomheder, der overvejer konsortiesamarbejde med aktuelle eller potentielle konkurrenter, skal foretage en grundig analyse af, hvorvidt dette kan være konkurrenceretligt problematisk. Det skal særligt overvejes, om deltagerne i konsortiet vil være i stand til individuelt at udføre den pågældende opgave.

Udbud af kørebaneafmærkning

Vejdirektoratet iværksatte den 25. februar 2014 et udbud af kørebaneafmærkning i tre danske områder (Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden). Udbuddet var tilrettelagt således, at det var muligt kun at byde på et enkelt område. Der var dog også mulighed for at tilbyde en samlet rabat ved afgivelse af bud på flere områder.
  

LKF Vejmarkering A/S ("LKF") og Eurostar Danmark A/S ("Eurostar"), der er henholdsvis den største og næststørste aktør på markedet for vejmarkering, indgik den 11. marts 2014 en aftale om gennem Dansk Vejmarkerings Konsortium at afgive fælles tilbud på Vejdirektoratets udbud. 

På baggrund af de indkomne tilbud valgte Vejdirektoratet at tildele alle tre områder til konsortiet, som samlet set havde afgivet det laveste tilbud. En af de forbigåede tilbudsgivere klagede herefter til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over det fælles bud fra LKF og Eurostar via Konsortiet. 

Konkurrencerådet traf den 24. juni 2015 afgørelse om, at LKF og Eurostars konsortiesamarbejde var i strid med konkurrenceloven. Konkurrencerådet fandt det godgjort, at LKF og Eurostar hver især havde været i stand til at afgive tilbud på de enkelte områder, og konsortiesamarbejdet indebar således, at der var en konkurrent mindre til at afgive tilbud på kørebanemarkeringskontrakterne.

Konkurrenceankenævnet stadfæstede i sin kendelse af 11. april 2016 denne afgørelse. Konkurrenceankenævnet fandt det således godtgjort, at LKF og Eurostar hver især havde været i stand til at afgive tilbud på de enkelte områder, og at konsortiesamarbejdet dermed objektivt set ikke havde været nødvendigt. Det forhold, at parterne samlet set havde tilbudt den laveste pris på udbuddet, ændrede ikke ved, at samarbejdet var i strid med konkurrenceloven.

Konkurrenceankenævnet bemærkede således, at dette forhold på ingen måde dokumenterede, at Vejdirektoratet samlet set ikke ville have kunnet få en lavere pris, såfremt der havde været konkurrence mellem LKF og Eurostar vedrørende de enkelte områder. 

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse

Tre vejledninger om konsortiesamarbejder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i 2014 udgivet tre vejledninger om konkurrenceretlige og udbudsretlige problemstillinger ved konsortiesamarbejder. 

Læs Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledninger 

Læs vores tidligere nyhed fra 9. juli 2014 om vejledningerne

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret