Ny vejledning om kønsfordeling i ledelsen

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen.

De største danske virksomheder har siden 1. april 2013 været omfattet af reglerne om måltal og politik for det underrepræsenterede køn, der har til formål at skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer.

Erhvervsstyrelsen har - efter indførelsen af disse regler - foretaget en undersøgelse af kønsfordelingen i disse virksomheders bestyrelser. Undersøgelsen viste, at der var behov for tydeliggøre virksomhedernes forpligtelser, hvorfor Erhvervsstyrelsen i 2015 udarbejdede et supplement til den allerede gældende vejledning fra 2013, som tidligere er omtalt i vores nyhedsbrev og på LinkedIn.

Erhvervsstyrelsen har nu udsendt vejledningen "Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom", som samler og erstatter de to tidligere vejledninger fra henholdsvis 2013 og 2015.

Den ny vejledning indeholder en række præciseringer og lempelser, særligt i forhold til rækkevidden af forpligtelsen til at fastsætte måltal for det øverste ledelsesorgan og i forhold til koncernlempelsesreglen.

Måltal for det øverste ledelsesorgan

Det øverste ledelsesorgan skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, hvis virksomheden ikke har en ligelig kønsfordeling.

Ved en ligelig kønsfordeling forstås en fordeling på 40/60 pct. af henholdsvis mænd og kvinder eller det antal/pct. som ligger tættest på 40 pct. Det er uden betydning, om det er kvinder eller mænd, der udgør 40 pct. eller 60 pct.

Den nye vejledning præciserer, hvad der forstås ved en ligelig fordeling i det øverste ledelsesorgan afhængig af antallet af bestyrelsesmedlemmer:

Antal

Personfordeling

Procentvis fordeling

3 personer

1

2

33,33 pct.

66,67 pct.

4 personer

1

3

25 pct.

75 pct.

5 personer

2

3

40 pct.

60 pct.

6 personer

2

4

33,33 pct.

66,67 pct.

7 personer

2

5

28,57 pct.

71,43 pct.


Som det fremgår af ovenstående tabel, anses virksomheder med et øverste ledelsesorgan på tre medlemmer, for at have en ligelig fordeling ved ét kvindeligt medlem og to mænd eller omvendt, dvs. en 33,33 pct./66,67 pct. fordeling.

Hvis virksomheden ikke har sådan ligelig fordeling, skal virksomheden opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn. Det fremgår i den forbindelse af den nye vejledning, at reglerne om måltal ikke skal tages som udtryk for en lovmæssig kvote, og at den enkelte virksomhed derfor frit kan fastsætte det måltal, som virksomheden finder ambitiøst og realistisk under hensyntagen til de forhold, der gør sig gældende i den enkelte virksomhed eller branche.

Det fremgår også af den nye vejledning, at virksomhederne ikke har pligt til at fastsætte et nyt højere måltal, når virksomheden først har nået sit tidligere måltal. Hvis virksomheden vælger at fastholde det opnåede måltal skal virksomheden dog fortsat oplyse herom i årsrapporten.

Det fremgår også af vejledningen, at reglerne om måltal ikke indebærer en forpligtelse til at udvide antallet af medlemmer i det øverste ledelsesorgan, hvorfor et krav om måltal ikke giver mening, hvis det øverste ledelsesorgan kun består af én person, f.eks. et anpartsselskab, som kan have en direktør som øverste ledelsesorgan.

Koncernlempelsesreglen

Det fremgår af reglerne, at moderselskaber, der aflægger koncernregnskab, kan vælge at opstille måltal og udarbejde politikker for koncernen som helhed og afrapportere samlet for hele koncernen. Den nye vejledning præciserer, at moderselskaber i den forbindelse kan vælge mellem to forskellige modeller:
  1. Moderselskabet kan vælge at lade alle virksomheder i koncernen være omfattet. Det vil dog betyde, at der også skal opstilles måltal og udarbejdes politikker for de virksomheder i koncernen, som ikke selvstændigt er så store, at de omfattes af de almindelige regler, herunder også evt. udenlandske virksomheder.
  2. Moderselskabet kan dog også vælge alene at lade de virksomheder, som selvstændigt opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne (dvs. store virksomheder), være omfattet af koncernmåltallet og koncernpolitikkerne. I så fald vil udenlandske virksomheder ikke blive omfattet.
Det er vigtigt at bemærke, at opstilling af måltal på koncernniveau ikke udelukker, at man internt i koncernen opererer med forskellige måltal.

Læs Erhvervsstyrelsens nye vejledning "Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom".

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret