Ferielovens regler om afholdelse af ferie i fritstillingsperioden er udtømmende

Sagen handlede om en lønmodtager, hvis ansættelsesforhold blev ophævet på grund af arbejdsgivers konkurs, hvilket kunne sidestilles med en fritstilling. I sagen kom landsretten frem til, at der ikke kan stilles krav om, at hovedferien skal lægges i ferieperioden (1. maj til 30. september), når blot selve ferien og varslingsperioden kan rummes inden for fritstillingsperioden. Lønmodtageren havde derfor ikke krav på at få udbetalt feriegodtgørelse. Østre Landsrets dom af 26. maj 2016.

Det følger af ferieloven, at hovedferien består af mindst 15 sammenhængende feriedage, som skal afholdes i perioden 1. maj til 30. september. Denne periode kaldes ferieperioden. Arbejdsgiver bestemmer som hovedregel hvornår den ansatte skal afholde ferie, men skal varsle afholdelsen af hovedferien 3 måneder før.

Når lønmodtageren er fritstillet, anses ferien for afholdt, hvis selve ferien og varslingsperioden kan rummes inden for fritstillingsperioden. I denne sag var dette ubestridt tilfældet. Spørgsmålet var derimod, om der kan indfortolkes et krav om, at hovedferien ligeledes skal lægges inden for ferieperioden, når den i øvrigt kan rummes inden for fritstillingsperioden. Er lønmodtageren da forpligtet til at afholde hovedferie uden for ferieperioden, eller har han krav på at få udbetalt feriegodtgørelse til afholdelse af ferie på et senere tidspunkt?

Landsretten fandt, ligesom byretten, at der ikke var grundlag for at antage, at reglen om at hovedferie skal placeres i ferieperioden kan udstrækkes til også at gælde for afholdelse af ferie i fritstillingsperioden. Landsretten anførte i forlængelse heraf, at et sådant resultat ikke strider mod ferielovens rekreative formål, så længe både varsel og hovedferie kan indeholdes i fritstillingsperioden. Lønmodtageren havde derfor ikke krav på at få udbetalt feriegodtgørelse.

Dommen viser, at hovedferien anses for afholdt, hvis både hovedferien og varslet på de tre måneder kan rummes inden for fritstillingsperioden, selv om hovedferien ikke kan ligge i ferieperioden fra den 1. maj til 30. september.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret