Arbejdsgiver skal bevise, at opsigelse ikke er begrundet i fædreorlov

Østre Landsret tilkendte ved dom af 1. juni 2016 en medarbejder en godtgørelse på kr. 200.000 svarende til 6 måneders løn, da arbejdsgiver ikke kunne bevise, at beslutningen om at opsige medarbejderen ikke var begrundet helt eller delvist i, at medarbejderen få dage efter skulle afholde 2 ugers fædreorlov. Selvom opsigelsen lå forud for afholdelsen af fædreorloven, havde arbejdsgiveren bevisbyrden for, at opsigelsen ikke skyldes fædreorloven.

Sagen drejede sig om en erhvervsmægler, der blev opsagt få dage inden han skulle afholde 2 ugers fædreorlov. Der blev ikke givet nogen begrundelse i forbindelse med opsigelsen. Arbejdsgiver begrundede dog senere opsigelsen i et brev til fagforeningen med, at virksomheden havde behov for en stærkere sælger, at de havde modtaget flere klager over medarbejderen fra virksomhedens kunder, samt at der havde været betydelige fejl i medarbejderens kørselsopgørelse.

Både landsretten og byretten bemærkede indledningsvist i deres afgørelser, at ligebehandlingslovens regler om omvendt bevisbyrde fandt anvendelse, og arbejdergiveren derfor skulle bevise, at opsigelsen ikke havde været begrundet helt eller delvist i fædreorloven.

Byretten frifandt arbejdsgiveren, da retten efter en samlet vurdering fandt, at årsagen til afskedigelsen alene var de dokumenterede klager og samarbejdsvanskeligheder. Retten lagde vægt på forklaringer fra to af virksomhedens større kunder, der begge havde klaget til virksomheden over medarbejderen, samt at der i perioden inden opsigelsen havde været en længere dialog omhandlende fejl i opgørelsen af medarbejderens kørselsregnskab. Derudover tillagde retten det betydning, at den anden mægler, der også var ansat i virksomheden, var blevet opsagt samtidig, og at ulempen for virksomheden ved 2 ugers fravær måtte anses for beskeden i forhold til ulempen ved at fritstille medarbejderen.

Denne afgørelse var landsretten dog ikke enig i.

I modsætning til byretten fandt landsretten, at arbejdsgiveren ikke havde løftet denne bevisbyrde, hvorfor opsigelsen havde været i strid med ligebehandlingsloven, og landsretten tilkendte medarbejderen en godtgørelse på kr. 200.000 svarende til 6 måneders løn. Landsretten lagde vægt på, at opsigelsen blev givet få dage før, medarbejderen skulle på gå fædreorlov, at der ikke blev givet nogen begrundelse for opsigelsen, og at medarbejderen ikke forud for opsigelsen havde modtaget advarsler i anledning af sit arbejde. 

Dommen viser, at fædres beskyttelsesperiode efter ligebehandlingsloven løber under moderens graviditet, således at lige så snart moderen er gravid, påhviler der arbejdsgiver en omvendt bevisbyrde ved afskedigelse af den kommende far. Denne omvendte bevisbyrde gælder også før faderens afholdelse af fædreorloven. Dommen viser også, at det kan være særdeles svært at løfte denne bevisbyrde på trods af, at 2 ugers fædreorlov må anses som at udgøre en beskeden ulempe for de fleste virksomheder.

Afgørelsen er i tråd med de seneste års praksis fra både domstolene og ligebehandlingsnævnet med hensyn til hvornår den omvendte bevisbyrde for fædre finder anvendelse.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret