Arbejdsgiver kunne modregne udbetalt løn i medarbejderens krav på feriepenge

Det fandt Vestre Landsret ved dom af 20. juni 2016. Sagen drejede sig om en medarbejder, der efter længere tids sygdom blev opsagt fra sin stilling som souschef. I opsigelsesperioden blev medarbejderen imidlertid erklæret rask og arbejdsdygtig af jobcentret. Dette ændrede dog ikke på, at medarbejderen fortsat ikke mødte på arbejde. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen uberettiget var udeblevet fra sit arbejde. Herefter havde arbejdsgiveren ret til at modregne den løn, som han havde udbetalt for perioden, hvor medarbejderen udeblev fra sit arbejde, i medarbejderens krav på feriepenge.

Dommen er interessant, fordi en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke kan modregne i en medarbejders krav på feriepenge. Arbejdsgivers snævre adgang til at modregne i feriepenge kræver, at medarbejderen har begået et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet, og at medarbejderen har erkendt det retsstridige forhold, eller at det retsstridige forhold er fastslået ved dom.

I denne sag lagde landsretten til grund, at medarbejderen var rask fra det tidspunkt, hvor jobcentret erklærede hende arbejdsdygtig. Medarbejderens udeblivelse efter denne dato var derfor uberettiget. Landsretten fandt, at den uberettiget udeblivelse udgjorde et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet. 

Arbejdsgiveren havde derfor krav på, at medarbejderen tilbagebetalte den løn, som hun havde oppebåret i perioden, hvor hun udeblev fra arbejdet. Da udeblivelsen blev karakteriseret som retsstridig, fandt landsretten, at arbejdsgiveren derfor kunne modregne den udbetalte løn for perioden i medarbejderens krav på feriepenge og feriefridage. Landsretten stadfæstede således byrettens dom.  

Dommen viser, at der trods arbejdsgivers meget begrænsede modregningsadgang, alligevel gives arbejdsgiver adgang til at modregne i medarbejderens krav på feriepenge, såfremt medarbejderen uberettiget udebliver fra arbejdet, og derved begår et retsstridigt forhold i ansættelsesforholdet.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret