Konkurrenceret - nye regler for erstatningssager

Erhvervs- og Vækstministeriet har fremsat forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten. Lovforslaget indeholder bl.a. bevisbyrde- og formodningsregler i relation til konstatering af tab og regler om overvæltning af priser, fremlæggelse af beviser og forældelse.

Lovforslaget implementerer EU-direktiv 2014/104/EU af 26. november 2014 om visse regler for søgsmål i henhold til national ret angående erstatning for overtrædelser af bestemmelser i medlemsstaternes og EU's konkurrenceret. Direktivet skal være gennemført i national lov senest den 27. december 2016.

Direktivet angår kun erstatningskrav som følge af overtrædelser af EU's konkurrenceregler, men lovforslaget omfatter erstatningskrav som følge af overtrædelser af EU's og danske konkurrenceregler. Dermed gælder der et ensartet regelsæt, uanset om overtrædelserne har samhandelspåvirkning eller ej.

Lovforslaget indeholder regler om bl.a.:

 • Bevisbyrde- og formodningsregler i relation til konstatering af tab og overvæltning af såvel overpriser som underpriser
 • Regler om forældelse og afbrydelse heraf
 • Særlige regler for solidarisk hæftelse for SMV'er og modtagelse af bødefritagelse
 • Virkningen af forlig
 • Beregning af renter
 • Fremlæggelse af beviser og edition
 • Virkningen af konkurrencemyndighedernes og domstolenes endelige afgørelser om overtrædelsen

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 27. december 2016. Det vil finde anvendelse på overtrædelser, som enten påbegyndes eller fortsættes (såkaldte fortsatte forbrydelser) efter denne dato. Hvad angår fortsatte forbrydelser, vil de nye regler også gælde for den del af den strafbare handling, som fandt sted før reglernes ikrafttrædelse.

Reglerne om bl.a. fremlæggelse af beviser og edition, og om at konkurrencemyndighedernes endelige afgørelser skal lægges uprøvet til grund, finder dog anvendelse på erstatningssøgsmål, der er indbragt for domstolene efter den 25. december 2014.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at det forventes, at parter, der har lidt et tab som følge af konkurrenceretsovertrædelser, i højere grad vil gøre brug af deres ret til at søge erstatning.

Konsekvenser af lovforslaget

Retten til erstatning for overtrædelser af konkurrenceretten er i dag primært reguleret af dansk rets almindelige erstatningsretlige principper og forældelsesloven. Behandling af retssager herom følger de almindelige regler i retsplejeloven. Flere af lovforslagets regler er udtryk for en kodificering af dansk rets almindelige erstatnings- og procesretlige principper. Lovforslaget indebærer dog også en række væsentlige ændringer heraf:

 • En formodning om, at kartelovertrædelser forvolder tab. Sagsøgte har dog mulighed for at afkræfte denne formodning
 • Skadevolder skal betale renter fra det tidspunkt, hvor skade blev forvoldt og indtil det tidspunkt, hvor erstatning betales
 • En relativ forældelsesfrist på 5 år (modsat 3 år efter forældelsesloven)
 • Lettelse af bevisbyrden for indirekte aftagere i forhold til at godtgøre, at en overpris er blevet overvæltet af den direkte aftager
 • Afskæring af edition for så vidt angår straflempelsesansøgninger (leniency) samt redegørelser forelagt en konkurrencemyndighed i forbindelse med deltagelsen i en forligsprocedure

Se hele lovforslaget

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret