Lovforslag om modernisering af planloven

Den politiske aftale "Et Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet" er udmøntet i et lovforslag om modernisering af planloven, som netop har været i høring.

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016 en aftale om "Et Danmark i bedre balance - Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele landet". Denne politiske aftale er både blevet udmøntet ved et lovforslag om modernisering af planloven samt et forslag om ændring af naturbeskyttelsesloven.

Lovforslaget moderniserer planloven for at give kommuner, virksomheder og borgere mere frihed til at skabe udvikling og vækst. Der er navnlig stor interesse for de varslede lempelser af detailhandelsreglerne. Plesner agter derfor senere i processen at følge op med en orientering til vore klienter om de nye detailhandelsregler m.v. Det vil ske på et morgenmøde herom i Kobbertårnet.

Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer:

Kysterne
Lovforslaget giver kommunerne mulighed for at udpege udviklingsområder til byudvikling og etablering af anlæg i kystområder uden særlige land­skabs-, natur- eller miljøinteresser samt mulighed for at udlægge nye og/eller omplacere kystnære sommerhusområder. Endvidere indebærer lovforslaget en større fleksibilitet for udvikling inden for strandbeskyttelseslinjen.

I 2016 og 2017 vil der desuden blive gennemført en generel oprydning i kystnære reservationer til ferie- og fritidsanlæg, som ikke er blevet udnyttet. Erhvervs- og vækstministeren vil herefter have mulighed for at give tilladelse til op til 15 nye forsøgsprojekter i kystnærhedszonen.

Projekterne skal være innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter.

Landdistrikter
Borgere og virksomheder får i højere grad mulighed for at bruge overflødiggjorte bygninger og bygge større boliger i landzonen.

Herudover får kommunerne hvert fjerde år mulighed for at udpege 2 omdannelseslandsbyer til udvikling.

Detailhandel
De eksisterende størrelsesbegrænsninger for detailhandlen ønskes lempet. Størrelsesgrænserne for udvalgsvarebutikker foreslås således fjernet, mens størrelsesgrænser for dagligvarebutikker tænkes øget. Endvidere gives der mulighed for etablering og udvidelse af  de såkaldte aflastningsområder.

Planlægning for produktionserhverv
Lovforslaget indeholder regler for kommunernes planlægning for produktionserhverv, hvor man ønsker at sikre udlægning af erhvervsområder, der forbeholdes produktionsvirksomheder. Desuden skal erhvervsarealer langs motorveje forbeholdes transport- og logistikvirksomheder samt andre transporttunge virksomheder.

Friere rammer og administrative lettelser m.v.
Overordnet set har man med lovforslaget til hensigt at søge at forenkle planprocesser m.v. Høringsfrister for forslag til lokalplaner og mindre kommuneplantillæg ønskes forkortet, dispensationsmulighederne tænkes lempet og en øget digitalisering skal være med til at skabe et bedre overblik m.v. på planområdet. Endelig er det tanken, at der skal etableres et nyt klagenævn på planområdet (Planklagenævn).

Læs mere

Seneste nyt om Miljø og Planret

Miljø- og Planret