Regeringens lovprogram for det arbejds- og ansættelsesretlige område 2016/2017

Regeringen har for nylig fremlagt sit lovprogram for folketingsåret 2016/2017. Programmet indeholder en række kommende forslag til ændringer på det arbejds- og ansættelsesretlige område, herunder blandt andet forslag til ændring af ferieloven, barselsloven og tjenestemandsloven.

Forslag til ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven

En utilsigtet ændring af barselsloven fra 2012 medførte, at reglen om, at en arbejdsgiver, som ikke overholder fristen for anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær til Udbetaling Danmark, mister sin ret til refusion, udgik af barselsloven. Lovforslaget skal rette op på denne retstilstand ved igen at fratage arbejdsgiveren retten til refusion, hvis ikke fristerne i loven overholdes. Formålet med ændringen af lov om aktiv socialpolitik er derudover at præcisere lovens bestemmelser om kontanthjælpsloftet og om 225-timers reglen.

Forslag til ændring af arbejdsmiljøloven og lov om arbejdsskadesikring

Lovforslagets formål er at tilpasse arbejdsmarkedets parters arbejdsmiljøindsats, hvilket blandt andet indebærer, at de nuværende branchearbejdsmiljøråd erstattes af Branchefællesskaber for Arbejdsmiljø, samt at den tværgående partsindsats styrkes.

Forslag til implementering af direktiv om søfarendes rettigheder

Lovforslaget indebærer en ændring af flere forskellige love, som i dag regulerer søfarendes rettigheder. Lovforslaget skal implementere et EU-direktiv fra oktober 2015 og medfører, at mange af de særregler, som i dag gælder for søfarende, vil blive ophævet eller ændret.

Forslag til ændring af barselsloven og lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Lovforslaget indeholder en række forenklinger af barselslovens regler. Derudover skal lovforslaget digitalisere beskæftigelseskravet og beregningsreglerne for ret til barselsdagpenge efter samme princip som sygedagpengesystemet.

Forslag til ændring af ferieloven

Lovforslaget lægger op til en mere gennemgribende revision af ferieloven, som skal bygge på en kommende betænkning fra Ferielovsudvalget. Lovforslaget skal sikre, at Danmark lever op til sine internationale forpligtelser på området.

Forslag til ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension

Lovforslaget fremsættes på baggrund af EU-Domstolens afgørelse i Toftgaard-sagen fra september 2013, hvor EU-Domstolen fandt, at reglen i tjenestemandsloven om, at en tjenestemand ikke må modtage rådighedsløn efter vedkommende er fyldt 65 år, ikke er forenelig med EU-retten. Lovforslaget skal bringe denne regelkonflikt til ophør. Derudover indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om førtidspension for visse grupper af tjenestemænd i politiet og Kriminalforsorgen.

Forslag til ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Formålet med lovforslaget er blandt andet at bidrage til udviklingen af sunde konkurrencevilkår med krav om, at indehaveren af en tilladelse til at udføre godskørsel eller buskørsel skal følge bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, som findes i kollektive overenskomster. Herudover justeres reglerne om Overenskomstnævnet og Vejtransportrådet.

Forslag til ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelse, m.fl.

Lovforslaget har til formål at styrke de økonomiske incitamenter for arbejdsgivere til at oprette flere elevpladser. Dette foreslås gjort gennem indførelse af særlige bonusordninger samt et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag.

Vi følger processen tæt

Plesner følger fremsættelsen af lovforslagene tæt, og opdateringer vil følge i takt med, at disse fremsættes for Folketinget.

Se regeringens samlede lovpakke

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret