Rekonstruktion - sag om lovvalg var for principiel til fogedretsafgørelse

En tvist om aftalt lovvalg mellem et irsk selskab og et dansk selskab, der var taget under rekonstruktionsbehandling, var af så principiel betydning, at fogedretten afviste at behandle begæring om umiddelbar fogedforretning. Østre Landsret stadfæstede.

Et irsk selskab og et dansk selskab indgik i marts 2013 en forhandleraftale, hvor det danske selskab skulle sælge det irske selskabs produkter i Danmark.

Ved indgåelsen af forhandleraftalen aftalte parterne, at aftalen skulle reguleres efter irsk ret, og at produkterne skulle leveres med et irsk ejendomsforbehold.

Det danske selskab blev taget under rekonstruktionsbehandling i 2016. Det irske selskab anmeldte et krav på ca. 20 mio. kr. i henhold til den indgåede forhandleraftale og gjorde gældende at have ejendomsretten til en større del af det danske selskabs varelager samt provenuet af de solgte produkter.

Rekonstruktørerne afviste at udlevere effekterne og det deponerede provenu, fordi ejendomsforbeholdet ikke kunne opretholdes under en dansk rekonstruktion, hvorfor det irske selskab indbragte sagen for fogedretten. Den principielle tvist vedrørte, hvorvidt begæringen om umiddelbar fogedforretning skulle afvises, og om det var dansk eller irsk ret, der skulle finde anvendelse under sagens eventuelle videre forløb i fogedretten.

Tvistens underliggende materielle indhold vedrørte spørgsmålet om ejendomsforbeholdets gyldighed, som efter rekonstruktørernes opfattelse næppe kan anerkendes efter dansk ret.

Retspraksis har fastslået, at de danske tingsretlige regler finder anvendelse i konkurstilfældet uanset, at det konkursramte selskab har indgået en lovvalgsaftale. Lovgiver og domstolene ses pt. ikke at have taget stilling til, hvordan en sådan tvist skal løses under rekonstruktion.

Det irske selskab gjorde gældende under henvisning til de tidligere gældende regler om betalingsstandsning, at en rekonstruktion ikke i sig selv medfører, at man skal se bort fra en indgået lovvalgsaftale.

Rekonstruktørerne gjorde bl.a. gældende, at sagen var af så principiel karakter, at sagen måtte afvises, idet der ikke er hjemmel for fogedretten til at henvise en sådan principiel tvist direkte til landsretten.

I overensstemmelse med rekonstruktørernes påstand fandt fogedretten, at sagen var af så principiel betydning for den fremtidige retsanvendelse og retsudvikling, at sagen blev afvist. Afvisningen som fogedretten foretog, har hjemmel i Retsplejelovens § 597, stk. 3. Denne afvisningsbestemmelse i Retsplejeloven ses ikke at have været anvendt tidligere i trykt retspraksis, hvilket i sig selv gør tvisten principiel.

Sagen blev påkæret til landsretten. Landsretten tiltrådte de af fogedretten anførte grunde, at omtvistede spørgsmål vedrørende en lovvalgsaftale mellem det udenlandske selskab og det danske selskab under rekonstruktionsbehandling var af principiel karakter og har generel betydning for retsanvendelsen og retsudviklingen. Landsretten stadfæstede med den begrundelse fogedrettens kendelse om at afvise at fremme fogedforretningen.

Advokat og partner, Pernille Bigaard, er en af rekonstruktørerne i det danske selskab. Sagen blev ført i samarbejde med advokat og partner Peter Bang.

Seneste nyt om Insolvens og Rekonstruktion

Insolvens og Rekonstruktion