Saglig afskedigelse af tjenestemandsansat underdirektør på baggrund af konsulentrapport

Sagen omhandlede en HR-underdirektør, der i 2013 blev ansat i en tjenestemandsstilling i en offentlig myndighed. I 2014 blev der iværksat en turnusanalyse af myndighedens HR-afdeling, som blev foretaget af to eksterne konsulentfirmaer. Analysen udmundede bl.a. i en kritik af underdirektørens kompetencer, idet det blev vurderet, at vedkommende ikke havde de rette ledelsesmæssige og HR-faglige kompetencer til at stå i spidsen for en planlagt transformation af myndighedens HR-organisation. Underdirektøren blev efterfølgende afskediget.

Underdirektøren gjorde gældende, at afskedigelsen led af væsentlige retlige mangler, og at vedkommende på denne baggrund var berettiget til en økonomisk kompensation på 500.000 kr. Der blev især lagt vægt på, at ledelsen havde baseret afskedigelsesbeslutningen på de eksterne konsulenters vurdering.

Østre Landsret fandt, at konsulenterne havde den fornødne baggrund til at vurdere underdirektørens ledelsesmæssige og HR-faglige kompetencer. Ledelsens efterfølgende beslutning om at afskedige vedkommende var derfor saglig. Beslutningen var også proportional, idet det ikke var muligt at tilbyde underdirektøren en anden passende stilling. Landsretten kommenterede i sin begrundelse ikke på det faktum, at underdirektøren var blevet afskediget uden en forudgående advarsel. 

Landsretten frifandt på baggrund af ovenstående myndigheden.

Dommen viser, at en ekstern vurdering af en medarbejder kan være med til at danne et sagligt grundlag for en afskedigelse. En beslutning om afskedigelse på baggrund af uegnethed vil altid være baseret på et ledelsesmæssigt skøn, som det kan være vanskeligt for domstolene at efterprøve. 

Dommen er i overensstemmelse med UfR 1996.326V om afskedigelse af en skoledirektør, der viser, at den materielt frie afskedigelsesret efter tjenestemandslovens § 28 giver myndigheder et vidt skøn ved vurderingen af en tjenestemands egnethed til at bestride sin stilling.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret