Grov Facebook-kommentar om kommunaldirektør overskred grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed

Sagen handlede om en seniorjobber i en kommune, som på Facebook udtalte sig negativt om kommunaldirektøren. Medarbejderen beskrev blandt andet kommunaldirektøren som "[…] en person, der måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence." Ombudsmanden fandt, at udtalelserne måtte anses for at være urimeligt grove - særligt set i lyset af, at udtalelserne rettede sig mod kommunaldirektørens personlige egenskaber og ikke mod vedkommendes embedsførelse. Ombudsmanden fandt derfor ikke grundlag for at kritisere, at kommunen havde tildelt den ansatte en advarsel på baggrund af udtalelserne, men kritiserede, at sagen var rejst som en sag om illoyalitet og ikke som en sag om overskridelse af de udtrykkelige begrænsninger, der gælder for offentligt ansattes ytringsfrihed (her urimelig grov form). Ombudsmandens udtalelse 2017-1.

Offentligt ansatte har ytringsfrihed lige som alle andre borgere og kan på egne vegne deltage i den offentlige debat og fremsætte deres personlige meninger og synspunkter. De offentligt ansatte må gerne udtale sig kritisk om forholdene på arbejdspladsen, hvis forholdene giver anledning hertil, men udtalelserne må ikke være åbenbart urigtige eller urimeligt grove.

Sagen drejede sig om en kommunalt ansat seniorjobber, som var ansat i en kommune, der i et kommentarspor på Facebook til en nyhedsartikel om kommunaldirektørens fratrædelsesgodtgørelse bl.a. skrev: "Nu må idiotien da snart stoppe. 547.481 kr. til en person, der måske ikke har sandhed som sin største spidskompetence…. Og så genansætte ham… […]".

Kommunen tildelte den ansatte en advarsel på baggrund af kommentaren og påpegede, at udtalelsen udgjorde illoyal adfærd over for kommunen og dens medarbejdere. Den ansatte påstod, at advarslen udgjorde en krænkelse af offentligt ansattes ytringsfrihed.

Ombudsmanden fremhævede indledningsvis, at offentligt ansatte er beskyttet af ytringsfriheden, men at deres udtalelser ikke må være urimeligt grove.

Ombudsmanden fandt, at den pågældende udtalelse vedrørte kommunaldirektøren som person og ikke hans embedsførelse. Efter ombudsmandens opfattelse måtte udtalelsen naturligt forstås som en beskyldning mod kommunaldirektøren for i et vist omfang at benytte sig af usandheder. En sådan beskyldning måtte efter ombudsmandens opfattelse karakteriseres som værende meget grov. Ombudsmanden bemærkede endvidere, at den ansatte ikke havde påpeget forhold, som underbyggede påstanden, ligesom påstanden heller ikke kunne udledes af den kommenterede nyhedsartikel.

På den baggrund fandt Ombudsmanden ikke anledning til at kritisere, at kommunen havde tildelt den ansatte en advarsel for at overskride grænserne for offentligt ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden kritiserede dog, at sagen fejlagtigt var behandlet som en sag om illoyalitet og ikke om grænserne for ansattes ytringsfrihed.

Udtalelsen viser, at udsagn om offentlige lederes personlige egenskaber vurderes strengere end udtalelser om deres prioriteringer og embedsførelse. 

Udtalelsen følger linjen fra en ældre ombudsmandsudtalelse (Ombudsmandens beretning 1969, side 35), hvor der var tale om en offentlig ansat, som beskrev sin nærmeste ledelse som "en møgbunke, der burde skiftes ud". Ombudsmanden fandt, at denne udtalelse var æresfornærmende og urimeligt grov, da den angik ledelsens personlige egenskaber.

Modsat resultat er nået i flere nylige ombudsmandsudtalelser, som angår de ansattes kritik af ledelsens prioriteringer og embedsførelse. 

I sag nr. 2016-37 var der tale om en gymnasielærer, der i en mail til Folketingets Finansudvalg kritiserede sin ledelses økonomiske dispositioner. I den forbindelse kaldte læreren skolen for en "synkende skude". Ombudsmanden fandt, at udtalelsen ikke udgjorde en overskridelse af offentligt ansattes ytringsfrihed, eftersom der var tale om en kritik af ledelsens prioriteringer og ikke af ledelsens personlige egenskaber. 

Tilsvarende handlede sagen i Ombudsmandens Beretning 2006, side 128 om en udtalelse om, at "[…] mængden af papir og ord er nu så enorm, at det nærmest vil være umuligt for borgerne at gennemskue, at det hele bygger på et fordrejet og forkert grundlag." Ombudsmanden fandt udtalelsen lovlig.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret