Hvor stor er bøden for at sende spam via sms?

Det københavnske taxafirma Taxa 4x35 skal betale 250.000 kr. i bøde for udsendelse af 27.283 sms-beskeder uden samtykke fra modtagerne. Det har Retten på Frederiksberg netop afgjort. Byrettens dom viser, at sms-beskeder kategoriseret som servicemeddelelser kan være spam, hvis de indeholder markedsføring. Samtidig understreger dommen, at markedsføringslovens beregningsmodel for spambøder langt fra bliver fulgt, men at bøden derimod baseres på sagens konkrete omstændigheder.

Sagen drejede sig om Taxa 4x35, som gennem en årrække havde haft et samarbejde med en udbyder af en taxabestillingsapp, som appens brugere kunne bestille en taxa fra. Efter ophør af samarbejdet anvendte taxafirmaet de telefonnumre, de havde fået fra app-udbyderen, til at sende sms-beskeder til brugerne om, at samarbejdet var ophørt. Brugerne havde ikke forudgående anmodet om at modtage markedsføring fra taxafirmaet.

Sms-beskeden havde overskriften "Serviceinfo" og indeholdt følgende tekst: "[Udbyderen af appen] har afsluttet samarbejdet med Taxa 4x35. Det betyder at Taxa 4x35 ikke kører de ture du bestiller med [appen]. Vil du fortsat køre med Københavns største taxiselskab, så download Taxa 4x35 App http://...dk/mobileapp"

På trods af overskriften "serviceinfo" mente byretten, at der ikke var tale om en servicemeddelelse, men derimod markedsføring, som havde til formål at få kørselsopgaver fra brugerne. Der var derfor tale om en overtrædelse af spamforbuddet i markedsføringslovens § 6.

Allerede fordi brugerne ikke selv, i forbindelse med tilmelding af appen, havde givet taxafirmaet deres telefonnumre, var sms-beskederne heller ikke omfattet af opt-out reglen i markedsføringsloven. Det vil sige reglen om, at en erhvervsdrivende, som i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse har modtaget en kundes elektroniske adresse, kan markedsføre egne tilsvarende varer eller tjenester via email/sms, hvis kunden i forbindelse med afgivelsen af sin elektroniske adresse er blevet oplyst om dette og har haft mulighed for at frabede sig dette både i forbindelse med afgivelsen og efterfølgende. 

Endvidere opfyldte sms-beskederne heller ikke kravet om at indeholde en let tilgængelig mulighed for modtageren til at frabede sig at få flere sms-beskeder fra firmaet.

Sådan blev bødens størrelse fastlagt

Anklagemyndigheden havde påstået en bøde udmålt efter rettens skøn inden for den i lovforarbejderne fastlagte takst på 100 kr. pr. udsendt sms-besked, hvor der ikke er fundet formildende omstændigheder. Taxafirmaet kunne således i sagen have risikeret en bøde på op til 2,7 mio. kr.

Taxafirmaet blev imidlertid alene idømt en bøde på 250.000 kr., hvilket svarer til ca. 9 kr. pr. sendt sms-besked.

Retten lagde til grund, at:

  • Sms-beskederne var sendt til de tidligere kunder med henblik på at opnå øget omsætning og indtjening
  • Der var tale om et betydeligt antal henvendelser, men at der ikke var viden om, at alle henvendelser var nået frem til en modtager
  • Der ikke var dokumenteret vinding for tiltalte

Efter rettens opfattelse var der følgende formildende omstændigheder:

  • Overtrædelsen var et engangstilfælde
  • Der var ikke tale om aggressiv markedsføring
  • Der var ikke tale om overtrædelse af henstillinger fra Forbrugerombudsmanden
  • Sagen var først indbragt for retten næsten 3 år efter forseelsen

Det viser dommen

Dommen viser, at selvom der er tale om en besked, som indeholder en servicemeddelelse, skal der ikke meget til, før der er tale om spam, hvis beskeden også indeholder markedsføringsbudskaber.

Endvidere viser dommen, at bødeberegningsmodellen for udsendelse af spam langt fra bliver fulgt, men at domstolene derimod ved fastlæggelse af en bøde tager højde for en række konkrete omstændigheder ved den enkelte sag.

Seneste nyt om Markedsførings- og Forbrugerret

Markedsførings- og Forbrugerret