Ministerium erstatningsansvarlig for manglende rettidig implementering af EU-ret

Ministerium var erstatningsansvarlig, fordi ferieloven ikke rettidigt var bragt i overensstemmelse med EU-retten. Medarbejderen havde dog ikke krav på erstatning i den konkrete sag. Højesterets dom af 19. januar 2017.

Sagen omhandlede, hvorvidt Beskæftigelsesministeriet havde pådraget sig et erstatningsansvar over for en medarbejder i en virksomhed, fordi retten til erstatningsferie ved sygdom opstået under ferien ikke var implementeret i dansk ret, da medarbejderen blev syg under sin ferie i sommeren 2010. Det fulgte af den dagældende ferielov, at medarbejderen kun havde krav på erstatningsferie, såfremt sygdommen indtraf før feriens påbegyndelse. 

EU-Domstolen afsagde imidlertid en dom i 2009 (Pareda-dommen, sag C-277/08), der skabte tvivl om den daværende ferielovs forenelighed med arbejdstidsdirektivet, og spørgsmålet var herefter, om de danske myndigheder havde tilsidesat EU-retten ved ikke at ændre ferieloven. 

Østre Landsret fandt, at når der foreligger en dom fra EU-Domstolen, må den enkelte medlemsstat indrømmes en rimelig frist til at overveje, om den gældende lovgivning er i overensstemmelse med dommen. 

Efter Pareda-dommens afsigelse blev der i Beskæftigelses-, Justits- og Finansministeriet iværksat overvejelser omkring rækkevidden af dommen. Landsretten fandt på denne baggrund, at implementeringsprocessen ikke havde taget så lang tid, at der var grundlag for at fastslå, at den hidtidige retstilstand havde varet ved til trods for, at der var afsagt dom i en præjudiciel sag. Beskæftigelsesministeriet blev derfor frifundet.

Højesteret fandt, at der skulle foretages en relativt enkelt ændring af ferieloven for at bringe den i overensstemmelse med EU-retten. En ændring af ferieloven burde således have været gennemført til ikrafttræden den 1. januar 2011. Ferieloven blev imidlertid først ændret i midten af 2012. 

De danske myndigheder havde derfor tilsidesat EU-retten og var herefter erstatningsansvarlige, men da medarbejderens ferie indtrådte i 2010, hvor ferieloven endnu ikke skulle have været ændret, havde medarbejderen dog ikke krav på erstatning. Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret