Man må ikke købe arbejdsgivers interne dokumenter for en flaske rødvin

I denne sag skulle landsretten tage stilling til, om en opsagt medarbejders forsøg på at få udleveret datafiler fra sin tidligere arbejdsgiver kunne anses for at være en så grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, at en bortvisning var berettiget. Østre Landsrets dom af 16. januar 2017.

I sagen blev en systemprogrammør opsagt, fordi han ikke havde sygemeldt sig rettidigt. Landsretten skulle først tage stilling til, om opsigelsen af medarbejderen var berettiget. Medarbejderen havde forud for opsigelsen modtaget en skriftlig advarsel, som var begrundet i for sen sygemelding samt manglende overholdelse af arbejdspladsens mødetid. Landsretten fandt derfor, i overensstemmelse med byretten, at opsigelsen var rimeligt begrundet i medarbejderens forhold, idet medarbejderen uberettiget var udeblevet fra arbejdet. 

Medarbejderen blev fritstillet, og i slutningen af opsigelsesperioden anmodede medarbejderen en ekstern konsulent på virksomheden om at få tilsendt nogle dokumenter fra virksomhedens server. Den fritstillede medarbejder tilbød konsulenten rødvin som betaling for at sende det pågældende materiale. Den efterfølgende dag blev medarbejderen bortvist. 

Både by- og landsretten frifandt arbejdsgiveren for at betale godtgørelse efter funktionærlovens § 2b. Begge instanser fandt det godtgjort, at materialet var virksomhedens ejendom, og at den opsagte medarbejders forsøg på at få det udleveret var i strid med virksomhedens IT-politik. Dette udgjorde en så væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at bortvisningen af medarbejderen var berettiget. Det blev ikke tillagt betydning, at materialet muligvis kunne anskaffes på anden vis. 

Dommen viser
, at det kan udgøre en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet, at en medarbejder forsøger at få udleveret dokumenter, der tilhører arbejdsgiveren.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret