Forslag til nye regler for behandling af betalingsdata

Det nye forslag til lov om betalinger indeholder i § 124 nogle vigtige lempelser af reglerne for behandling af betalingsdata, som forventes at skulle erstatte den nuværende betalingstjenestelovs § 85. Forslaget lægger op til, at behandling af betalingsdata overordnet set skal være tilladt til de ti oplistede formål i bestemmelsen, men dog ikke til diskriminerende prissætning overfor individer eller grupper.

Det nye udkast til § 124 implementerer først og fremmest art. 94 i det nye betalingstjenestedirektiv (PSD II), der minder om reglerne i det gamle direktiv (PSD I). Ligesom i den nuværende betalingstjenestelovs § 85, vil den almindelige persondataregulering fortsat finde anvendelse for udbydere af betalingstjenester og udstedere af elektroniske penge,  og disse udbydere og udstedere kan også fortsat behandle betalingsdata ift. betalingssvig. Behandling kan desuden ske ved hjemmel i anden lov.


Som noget nyt indføres dog et krav om udtrykkeligt samtykke fra den registrerede, når udbyderen behandler persondata ift. udbuddet af betalingstjenesten, jf. § 124 stk. 2.

Særreglen i betalingstjenestelovens § 85, hvor det generelt forbydes at behandle betalingsdata til andre formål end de få oplistede formål, ændres desuden i forslaget. Efter § 124, stk. 3 tillades behandling af oplysninger om, hvor betaler har anvendt betalingstjenesten og til hvad, når det sker til gennemførelse og korrektion af transaktionen, samt til de udtømmende oplistede formål: 

1. Forbrugsoverblik
2. Budgetlægning
3. Kategorisering og sammenligning af forbrug
4. Adviseringer om forbrug, forbrugsmønstre og usædvanlige transaktioner
5. Betalingspåmindelser
6. Markedsføring
7. Rådgivning
8. Elektroniske kvitteringsløsninger
9. Rabat- og loyalitetsprogrammer (generelle, forud-fastlagte rabatter og medlemstilbud, der gælder alle kunder/medlemmer)
10. Automatisk indberetning af donationer til velgørenhed til offentlige myndigheder

Ifølge bemærkningerne til lovforslaget vil behandling til disse formål forudsætte et udtrykkeligt samtykke. Reglerne er dog præceptive i forbrugerforhold, og det er derfor ikke muligt at fravige dem, selv med forbrugerens samtykke. Forbuddet mod behandling til andre formål gælder ifølge bemærkningerne derfor også, selv hvis den registrerede selv downloader oplysninger fra f.eks. sin netbank og videregiver disse. 

Uanset disse tilladte formål slår § 124, stk. 4 dog fast, at oplysningerne ikke må anvendes til diskriminerende prissætning af produkter eller til fastsættelse af ugunstige produktvilkår overfor betaleren. 

Desværre er lovforarbejderne ikke helt overensstemmende med lovteksten, hvilket efterlader tvivl om, hvor bred en lempelse, der reelt tilsigtes med forslaget. Man må håbe, at dette afklares under Folketingets behandling af lovforslaget.

Konsekvens af nye regler

  1. Hvis forslaget vedtages vil det generelt være muligt at anvende betalingsdata i videre omfang end i dag, bl.a. til forbrugsoverblik, kontooplysningstjenester, samt markedsføring.
  2. Forslaget lægger dog op til at forbyde diskriminerende prisfastsættelse og øvrige ugunstige vilkår fastsat på baggrund af behandlingen af betalingsdata. Det er dog uklart om der samtidigt gælder et generelt forbud mod personhenførbar segmentering, forbrugsprofiler og lignende, da lovteksten og lovbemærkningerne ikke forekommer helt afstemte.
  3. Forslaget medfører et generelt krav om udtrykkeligt samtykke for enhver behandling af persondata ift. udbuddet af betalingstjenester, samt når virksomheder behandler data om hvor og til hvad en betalingstjeneste er blevet anvendt til.
  4. De nye regler tillader loyalitetsprogrammer og rabatordninger under visse forudsætninger. Generelt skal der være tale om en forud-fastlagt rabatstruktur eller en fælles rabat for alle medlemmer af loyalitetsprogrammet. Der må derimod ikke genereres målrettede rabatter til individer eller grupper på baggrund af forbrugsmønstre.

Læs hele lovforslaget her

Seminar

Forslaget til nye regler for behandling af betalingsdata behandles på et seminar om den nye markedsføringslov fredag den 16. juni 2017.

Seneste nyt om Persondata

Persondata