Entreprenørens produktansvar for rådgivning - praksis skærper ansvar for følgeskader

En ny artikel i Tidsskrift for Bolig- og Byggeret undersøger, om entreprenøren kan blive erstatningsansvarlig for fejl ved sin rådgivningsydelse efter det i retspraksis udviklede produktansvar (RUP). Det konkluderes i artiklen, at praksis er udtryk for en skærpelse af entreprenørens ansvar for følgeskader forårsaget af dennes rådgivning.

I praksis bliver produktansvarsreglerne stadig hyppigere påberåbt i tilfælde, hvor entreprenørens rådgivning har forvoldt følgeskader. I artiklen undersøges det derfor, om betingelserne for produktansvar opfyldes i situationen, hvor entreprenørens mangelfulde rådgivning har forvoldt følgeskader.

Det konkluderes i artiklen, at det ifølge praksis er tilstrækkeligt til at udløse produktansvar for entreprenørens rådgivning, at blot betingelserne om produkt, skade og ansvarsgrundlag er opfyldte. Der statueres således produktansvar for entreprenørens professionsfejl uden at tage stilling til, om fejlen er af en sådan karakter, at den må betegnes defekt. På den måde udvides anvendelsesområdet for RUP ved at opgive defektbetingelsen, der må anses for at være en fundamental og karakteristisk betingelse for produktansvaret.

I artiklen drøftes konsekvenserne af denne retsstilling.

Det anføres blandt andet, at den gældende retsstilling medfører en skærpelse af entreprenørens ansvar for følgeskader i forhold til det ansvar, som entreprenøren er underlagt efter AB 92 § 35. Entreprenøren er således ansvarlig efter et almindeligt culpaansvar med ligefrem bevisbyrde efter AB 92 § 35, stk. 1. En anvendelse af RUP vil dermed betyde, at entreprenørens ansvar ændres til et skærpet culpaansvar, der i visse tilfælde nærmer sig det præsumptionsansvar, som kendes fra AB 92 § 30, stk. 1. Der peges i artiklen på, at entreprenørens erstatningsansvar for følgeskader efter RUP reelt kommer til at ligne det strenge entrepriseretlige mangelsansvar for initialskaden i AB 92 § 30, stk. 1, som har sin berettigelse i det entrepriseretlige afhjælpningssystem.

Det kan således blandt andet konkluderes, at det bliver afgørende for entreprenørens erstatningsansvar, om bygherren kalder sit krav et mangels- eller produktansvarskrav.

Endeligt drøftes konsekvenserne af, at AB92 § 35, stk. 2 ikke fraskriver produktansvar, og at bygherren derfor kan få indirekte følgeskader erstattet, når produktansvarsreglerne påberåbes fremfor de entrepriseretlige mangelsregler. Det anføres, at denne retsstilling strider mod de forudsætninger, parterne har haft ved vedtagelsen af AB 92 i entreprisekontrakten.

Advokatfuldmægtig Anne Sofie Jacobs er medforfatter på artiklen "Entreprenørens produktansvar for rådgivning i entrepriseretlige mellemformer", som er trykt i det seneste nummer af Tidsskrift for Bolig- og Byggeret (TBB 2017.96).

Læs hele artiklen "Entreprenørens produktansvar for rådgivning i entrepriseretlige mellemformer" (Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S)

Seneste nyt om Dispute Resolution

Dispute Resolution