Overgang fra blandede vagter til dagsarbejde var en væsentlig vilkårsændring

Arbejdsgiver kan som udgangspunkt ensidigt vedtage, at ikke-væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet skal træde i kraft straks eller med aftalt passende varsel. Derimod skal væsentlige vilkårsændringer varsles med den enkelte medarbejders individuelle opsigelsesvarsel. Grænsen mellem væsentlige og ikke-væsentlige ændringer er ikke skarp, og det var netop denne grænsedragning, som Østre Landsret tog stilling til i denne sag. Østre Landsrets dom af 7. april 2017

Sagen handlede om tre sygeplejersker, som var ansat til at arbejde "blandede vagter", hvilket betød, at deres vagter varierede mellem dag-, natte- og weekendvagter. Når sygeplejerskerne havde natte- og weekendvagter modtog de et ekstra vagttillæg som kompensation for den skæve arbejdstid. 

Sygeplejerskerne var ansat i en afdeling, som skulle overgå fra døgnservice til kun at have åbent i dagtimerne. Sygeplejersker skulle derfor fremover alene arbejde dagvagter, og ville derfor miste deres vagttillæg. Tvisten i sagen var således, om overgangen fra blandede vagter til udelukkende dagvagter uden vagttillæg udgjorde en væsentlig vilkårsændring, som skulle varsles med individuelt opsigelsesvarsel.

Landsretten lagde vægt på, at en stor del (omkring halvdelen) af sygeplejerskernes arbejdstid bestod af natte- og weekendvagter, samt at sygeplejerskernes vagttillæg derfor udgjorde mellem 14 og 20 % af deres årsløn. Landsretten fandt derfor, at da sygeplejerskerne var ansat til blandede vagter, og dermed i et vist omfang kunne regne med at modtage vagttillæg af en ikke ubetydelig størrelse i forhold til grundlønnen, var der tale om en væsentlig vilkårsændring. Ændringen skulle derfor varsles med individuelt opsigelsesvarsel.

Dommen er i tråd med tidligere praksis om, at lønnedgang udgør en væsentlig vilkårsændring.

Dommen viser, at selv om sygeplejerskerne ikke var garanteret natte- og weekendvagter, førte den berettigede forventning om tillægsgivende vagter alligevel til, at der var tale om en væsentlig vilkårsændring.

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret