Forslag til afgørelse: Lovligt at forbyde salg via online markedspladser

En generaladvokat fra EU-Domstolen har i et forslag til afgørelse givet udtryk for, at det under visse omstændigheder er lovligt for leverandører at forbyde sine forhandlere at videresælge varer på internettet via tredjepartsplatforme, herunder online markedspladser som f.eks. eBay og Amazon.

EU-Domstolen skal i sagen tage stilling til en række principielle spørgsmål om fortolkningen af EU-konkurrencereglerne, der er stillet af en tysk domstol. Spørgsmålene udspringer af en tvist mellem en leverandør af luksuskosmetikprodukter (Coty) og én af dennes autoriserede forhandlere som følge af, at leverandøren forsøgte at forhindre forhandleren i at videresælge leverandørens varer gennem en online markedsplads. Det skete med henvisning til en kontraktbestemmelse, der blandt andet forbød videresalg på internettet i samarbejde med (uautoriserede) tredjeparter, hvis deres involvering var genkendelig (altså tydelig for kunderne). Dette udelukker i sagens natur brug af online markedspladser som f.eks. eBay og Amazon.

Spørgsmålet om, hvorvidt leverandører må forbyde salg via online markedspladser, har fået betydelig opmærksomhed i de senere år, og der er afsagt en række domme om sådanne forbud, herunder i Tyskland, med divergerende udfald.

Generaladvokaten giver i sit forslag til afgørelse udtryk for, at et forbud mod salg via tredjepartsplatforme falder helt uden for forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler – og dermed er lovligt – hvis det er nødvendigt for at beskytte et luksuspræget eller prestigebetonet image tilknyttet varerne. Hvorvidt det er tilfældet, afhænger af karakteren af de pågældende varer. Endvidere er det et krav, at forbuddet anvendes ensartet over for alle forhandlere.

Generaladvokaten udtaler også, at selv hvis et forbud mod salg via tredjepartsplatforme må anses for at være omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler – f.eks. fordi det ikke er nødvendigt for at beskytte et luksuspræget eller prestigebetonet image – kan det alligevel være lovligt. Således vurderer generaladvokaten, at et sådant forbud ikke udgør en såkaldt "hardcore" konkurrencebegrænsning. Det betyder blandt andet, at et forbud mod salg via tredjepartsplatforme vil være omfattet af den såkaldte vertikale gruppefritagelse – og derfor vil være lovligt – hvis betingelserne for anvendelse af gruppefritagelsen er opfyldt, herunder at leverandørens markedsandel ikke overstiger 30 %. Det gælder principielt ikke kun i forhold til såkaldte kvalitative selektive distributionssystemer, som den underliggende sag vedrørte, men også i forhold til andre distributionsformer.

Praktisk betydning

Hvis EU-Domstolen følger generaladvokatens forslag til afgørelse, vil det betyde, at leverandører i vidt omfang kan forbyde videresalg på internettet via tredjepartsplatforme, herunder online markedspladser som f.eks. eBay og Amazon. Indtil EU-Domstolen afsiger dom i sagen, hvilket forventes at tage nogle måneder, bør virksomheder, der beskæftiger sig med e-handel, dog være tilbageholdende med at pålægge sine forhandlere sådanne forbud. 

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 26. juli 2017 kan ses her