Virksomheder har ret til egenaccess i kontrolundersøgelsessager

Konkurrenceankenævnet fastslår i en nylig kendelse, at en virksomheds ret til såkaldt "egenaccess" – aktindsigt i oplysninger om virksomheden selv – ikke er begrænset til afgørelsessager efter konkurrenceloven, men også omfatter undersøgelsessager. Dette omfatter blandt andet kontrolundersøgelser hos andre virksomheder og generelle undersøgelser i forbindelse med konkurrenceanalyser eller sektorundersøgelser.

Kendelsen relaterer sig til en sag om et muligt kartel, der i øjeblikket efterforskes af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretog i april 2016 uanmeldte kontrolundersøgelser hos en række fynske entreprenører på baggrund af mistanke om tilbudskoordinering.

En af de undersøgte virksomheder, Jorton A/S, anmodede om aktindsigt i dokumenter fundet under kontrolundersøgelserne hos de øvrige virksomheder i sagskomplekset. Styrelsen afslog aktindsigt efter forvaltningslovens regler om partsindsigt, fordi Jorton ikke kunne anses for part i kontrolundersøgelsessagerne vedrørende de øvrige virksomheder. Endvidere afviste styrelsen, at Jorton kunne få egenaccess i dokumenter i de andre kontrolundersøgelsessager, fordi retten til egenaccess ifølge styrelsen kun gjaldt i afgørelsessager, men ikke i undersøgelsessager.

Konkurrenceankenævnet tiltrådte styrelsens afgørelse for så vidt angår spørgsmålet om partsindsigt og bekræftede dermed tidligere praksis, hvorefter der gælder et snævert partsbegreb i konkurrencesager.

Derimod fandt Konkurrenceankenævnet, at retten til egenaccess i konkurrencesager ikke er begrænset til afgørelsessager, men også gælder i forhold til undersøgelsessager.

Kendelsen er fra 4. april 2017, men har ikke tidligere været publiceret i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nyhedsbrev.

Kendelsen betyder blandt andet, at virksomheder, der er involveret i en kartelsag, har ret til egenaccess i oplysninger om dem selv, som indgår i dokumenter fundet under kontrolundersøgelser hos andre virksomheder.

Den betyder også, at virksomheder har ret til indsigt i oplysninger om dem selv, som indgår i generelle undersøgelser i forbindelse med konkurrenceanalyser eller sektorundersøgelser.

Det bemærkes dog, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – blandt andet som følge af kendelsen – har offentliggjort udkast til et lovforslag, i henhold til hvilket retten til egenaccess begrænses til afgørelsessager (se tidligere Insight her). 

Læs Konkurrenceankenævnets kendelse her


Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret