EU-Domstolen klarlægger regler for joint venture-godkendelser

Ny afgørelse fra EU-Domstolen klarlægger, hvornår dannelsen af et joint venture ved kontrolskifte i en eksisterende virksomhed skal godkendes af EU-Kommissionen.

EU-Domstolen har den 7. september 2017 i en præjudiciel afgørelse fastslået, at dannelsen af et joint venture kun skal godkendes af EU-Kommissionen, når det er "selvstændigt fungerende" - uanset, om der er tale om dannelsen af et nyt joint venture eller dannelsen af et joint venture gennem kontrolskifte fra enekontrol til fælleskontrol i en allerede eksisterende virksomhed.

Den øverste domstol i Østrig, Oberster Gerichtshof, indgav i 2016 en anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt dannelsen af et joint venture gennem en ændring fra enekontrol til fælleskontrol i en eksisterende virksomhed kun skal anmeldes til EU-Kommissionen, såfremt virksomheden er selvstændigt fungerende. Et joint venture er selvstændigt fungerende, når det på et varigt grundlag varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner.

Spørgsmålet opstod, idet de to internationale byggekoncerner, Strabag og Porr, ønskede at oprette et joint venture, hvor Strabag gennem selskabet Austria Asphalt GmbH & Co OG skulle erhverve 50% af asfaltblandeanlægget Mürzzuschlag, som var ejet 100% af Porr-koncernen gennem selskabet Teerag Asdag AG. Transaktionen ville føre til omdannelsen af selskabet til et ikke-selvstændigt fungerende joint venture.

Oprettelsen af et nyt joint venture kan kun være omfattet af EU's fusionskontrolregler, såfremt det er selvstændigt fungerende. Der har dog hersket usikkerhed om, hvorvidt et joint venture, som skabes gennem kontrolskifte fra enekontrol til fælleskontrol i en allerede eksisterende virksomhed, tilsvarende kun kan være omfattet af fusionskontrolreglerne, såfremt det er selvstændigt fungerende.

Usikkerheden herom er opstået, idet afgrænsningen mellem fusionskontrolforordningens artikel 3, stk. 1, litra b, og artikel 3, stk. 4, ikke er åbenbar:

  • Artikel 3, stk. 1, litra b, angiver, at der foreligger en anmeldelsespligtig fusion, når en transaktion på et varigt grundlag fører til erhvervelse af enekontrol eller fælleskontrol med hele eller dele af en eller flere andre virksomheder.
  • Artikel 3, stk. 4, angiver derimod, at oprettelsen af et joint venture kun er anmeldelsespligtigt, såfremt det på et varigt grundlag er selvstændigt fungerende.

Spørgsmålet er, om artikel 3, stk. 4, kun sigter mod oprettelsen af nye joint venture-virksomheder (grundet formuleringen "oprettelsen"), eller om også joint venture-virksomheder, som opstår ved kontrolskifte i en eksisterende virksomhed, er omfattet heraf.

EU-Kommissionen har i sin jurisdiktionsmeddelelse antaget, at førstnævnte er tilfældet, således at dannelsen af et joint venture ved kontrolskifte i en eksisterende virksomhed er anmeldelsespligtigt til EU-Kommissionen, desuagtet om det er selvstændigt fungerende eller ikke.

EU-Domstolen er imidlertid ikke enig med Kommissionen. I sin præjudicielle afgørelse, som er i overensstemmelse med generaladvokat J. Kokotts forslag til afgørelse, fastslår Domstolen, at et joint venture, der dannes gennem kontrolskifte fra enekontrol til fælleskontrol i en allerede eksisterende virksomhed, kun er omfattet af fusionskontrolreglerne, såfremt det er selvstændigt fungerende.

Fremover kan det således lægges til grund, at der gælder helt samme regler i forhold til en mulig pligt til anmeldelse af etablering af joint ventures, hvad enten disse er nyoprettede eller opstår som følge af kontrolskifte i en allerede eksisterende virksomhed. I begge tilfælde, vil en sådan transaktion alene være undergivet EU fusionskontrol, hvis det er tale om et selvstændigt fungerende joint venture, (og naturligvis forudsat, at tærskelværdierne er opfyldt).

Ved vurderingen af, om et joint venture varetager en selvstændig erhvervsvirksomheds samtlige funktioner og derved er selvstændigt fungerende, inddrages blandt andet følgende forhold:

  • Om det har tilstrækkelige ressourcer til at operere selvstændigt på markedet og varetage de funktioner, der normalt varetages af andre virksomheder på samme marked
  • Om det kun varetager en hjælpefunktion for dets moderselskaber, eksempelvis ved kun at tage sig af distribution eller salg af moderselskabernes produkter
  • Om det er afhængigt af at skulle sælge til eller købe hos sine moderselskaber på et varigt grundlag, og dette salg tegner sig for en stor del af joint venture-virksomhedens samlede produktion
  • Om hensigten er, at det skal drive virksomhed på et varigt grundlag

 
Læs EU-Domstolens dom her og generaladvokat J. Kokotts forslag til afgørelse her

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret