EU-Domstolen ændrer dansk momspraksis for "cost sharing"

EU-Domstolen har i dag afsagt tre domme om momsfritagelsen for ydelser leveret af selvstændige grupper til gruppens medlemmer (også kendt som "cost sharing"). EU-Domstolen fastslår i dommene, at momsfritagelsen blandt andet ikke finder anvendelse på transaktioner foretaget på området for finansielle tjenesteydelser. Dommene er en væsentlig ændring af EU-Domstolens hidtidige praksis og indebærer også en ændring af dansk momspraksis.

Momsfritagelsen for selvstændige grupper ("cost sharing")

EU's momsdirektiv og den danske momslov indeholder regler om, at visse ydelser, der leveres af en såkaldt selvstændig gruppe af personer til gruppens medlemmer, kan fritages for moms.

Når en række krav er opfyldt, kan virksomheder gå sammen og danne en selvstændig gruppe, som deler omkostningerne til levering af ydelser til gruppens medlemmer. Momsfritagelsen af ydelserne til gruppens medlemmer kan medføre betydelige afgiftsbesparelser inden for en række sektorer.

Fritagelsen er betinget af, at gruppens medlemmer udøver momsfritaget virksomhed, at ydelserne leveret af gruppen er nødvendige for medlemmernes virksomhed, at medlemmernes betaling for gruppens ydelser alene svarer til gruppens udgifter, og at momsfritagelsen inden for gruppen ikke kan skabe konkurrenceforvridning.

Fritagelsen adskiller sig fra reglerne om fællesregistrering, idet fritagelsen også kan anvendes af virksomheder, som ikke er koncernforbundne.

Taksatorringen-sagen

EU-Domstolen har tidligere godkendt anvendelsen af "cost sharing"-reglerne inden for den finansielle sektor.

I den danske Taksatorring-sag havde en række forsikringsselskaber dannet en selvstændig gruppe og anmodet de danske skattemyndigheder om at anvende momsfritagelsen for "cost sharing" på den selvstændige gruppe (Taksatorringens) levering af taksationsydelser til sine medlemmer. De danske skattemyndigheder nægtede imidlertid momsfritagelse med henvisning til, at fritagelsen ville kunne skabe konkurrenceforvridning.

Sagen blev forelagt for EU-Domstolen, som i en dom af 20. november 2003 (sag C-8/01) fandt, at momsfritagelsen kunne nægtes, hvis der bestod en reel risiko for, at fritagelsen kunne skabe konkurrenceforvridning.

Efter EU-Domstolens afgørelse fastslog Højesteret i dommen af 19. maj 2009, at Taksatorringen havde krav på at anvende momsfritagelsen. Sagen for Højesteret blev ført af Plesner.
Læs mere her: "Plesner vinder højesteretssag om momsfritagelse"

Momsfritagelsen er både før og efter Højesterets dom blevet anvendt inden for den finansielle sektor.

Den danske praksis må nu ændres i lyset af EU-Domstolens nye domme.

EU-Domstolens domme af 21. september 2017

EU-Domstolen har i dag afsagt domme i sagerne C-326/15, DNB Banka, C-605/15, Aviva, og C-616/05, Kommissionen mod Tyskland. Dommene foreligger på tidspunktet for udgivelsen af denne nyhed kun på dansk og engelsk i foreløbige oversættelser.

EU-Domstolen har i alle tre domme fastslået, at det følger af den generelle opbygning af momsdirektivet, at momsfritagelsen for "cost sharing" kun kan anvendes på selvstændige grupper, hvis medlemmer yder momsfritagen virksomhed af almen interesse, såsom hospitalsbehandling og uddannelse af børn og unge.

Dette medfører, at momsfritagelsen ikke længere kan anvendes af virksomheder inden for den finansielle sektor, herunder banker og forsikringsvirksomheder, eller af en række virksomheder med momsfritagne aktiviteter vedrørende aktier og fast ejendom.

EU-Domstolen har i dommene anerkendt, at denne fortolkning indebærer en væsentlig ændring af EU-Domstolens hidtidige praksis som udtrykt navnlig i Taksatorring-sagen, hvor EU-Domstolen dog ikke tog stilling til, om momsfritagelsen kun kunne anvendes i forbindelse med virksomhed af almen interesse.

EU-Domstolen har derfor bestemt, at de nye domme kun skal have fremadrettet virkning.

Betydning for dansk momspraksis

EU-Domstolens domme medfører væsentlige ændringer af dansk momspraksis. Det vil således for en række danske virksomheder ikke længere være muligt at anvende "cost sharing"-fritagelsen for selvstændige grupper.

EU-Domstolens domme må forventes at føre til ændringer af den danske momslov for at bringe loven i overensstemmelse med EU-retten. Det må herudover forventes, at SKAT i løbet af de kommende måneder vil udsende et styresignal om dommene.

Ændringen af praksis indebærer et behov for en gentænkning af den måde, en række momsfritagne virksomheder har indrettet deres indbyrdes samarbejde på, så det så vidt muligt fortsat kan ske på en afgiftsmæssigt hensigtsmæssig måde.

Kontakt os for yderligere oplysninger om EU-Domstolens domme og deres betydning for dansk momspraksis.

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter