Erhververe hæfter for overdragerens usaglige opsigelse

Højesteret har nu fastslået, at en erhverver i en virksomhedsoverdragelse kan komme til at hæfte for løn i opsigelsesperioden, godtgørelse m.v. for en medarbejder, der var usagligt opsagt og fritstillet inden overdragelsen. Hermed ændres landsrettens dom.

Højesteret fastslår indledningsvis, at en erhverver som udgangspunkt ikke indtræder i rettigheder og forpligtelser i forhold til fritstillede medarbejdere. Herefter bemærker Højesteret at EU-domstolen har fastslået, at såfremt en medarbejder retsstridigt er blevet afskediget kort inden virksomhedsoverdragelsen, skal medarbejderen betragtes, som om vedkommende stadigvæk er ansat i virksomheden på overdragelsestidspunktet.


På denne baggrund finder Højesteret, at en arbejdstager, der i strid med virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1, er blevet afskediget af overdrageren, kan rejse krav mod erhververen om f.eks. løn i opsigelsesperioden og om godtgørelse for uberettiget afskedigelse, uanset at den pågældende medarbejder er blevet fritstillet inden overdragelsen.

Henvisningen til virksomhedsoverdragelseslovens § 3, stk. 1, medfører, at hæftelsen indtræder i den situation, hvor afskedigelse sker på grund af virksomhedsoverdragelsen, og afskedigelsen ikke kan begrundes med ”økonomiske, tekniske eller organisatoriske årsager". 

Uanset at der tidligere har været afgørelser, som har statueret en lignende hæftelse for en erhverver, har Højesteret med sin dom nu endegyldigt slået fast, at der er en væsentlig undtagelse til princippet om, at en erhverver ikke indtræder i rettigheder og forpligtelser i forhold til fritstillede medarbejdere.

Dommen må særligt forventes at få betydning i de situationer, hvor en erhverver ikke ønsker at overtage samtlige medarbejdere i en virksomhedsoverdragelse og - som en del af forhandlingerne med overdrageren - får overdrageren til at foretage opsigelser inden overtagelsesdatoen, idet erhververen i disse situationer vil komme til at hæfte for usaglige opsigelser.

Læs Højesterets omtale af sagen

Seneste nyt om Ansættelses- og Arbejdsret

Ansættelses- og Arbejdsret