EU-Kommissionen foreslår omfattende reform af momssystemet

EU-Kommissionen fremlagde den 4. oktober et udspil til en gennemgribende reform af momssystemet. Det nye udspil indeholder fire hovedpunkter, der fokuserer på bekæmpelse af momssvindel, indførelse af et system til at afregne moms ét sted, større ensartethed vedrørende afregningsland samt forenkling af faktureringsreglerne.

Momsen er en primær indtægtskilde for EU-medlemsstaterne. I 2015 var momsprovenuet i EU på mere en 1 billion Euro, svarende til 7 % af EU BNP. I Danmark er momsen statens største indtægtskilde og udgjorde 186 milliarder kr. i 2015, svarende til 42 % af statens samlede skatte- og afgiftsprovenu.

EU-grundlaget for det nugældende momssystem er fra 1993, og den danske momslov er fra 1994. Formålet med reformen er at modernisere og forbedre systemet for både myndigheder og virksomheder til gavn for det indre marked og for EU-virksomhedernes konkurrenceevne på det globale marked.

På EU-plan går estimeret 150 milliarder Euro hvert år tabt i mistede momsindtægter, hvoraf 50 milliarder Euro kan henføres til grænseoverskridende momssvindel. Kommissionen forventer, at den foreslåede reform vil reducere svindelen med 80 %.

Udspillet indeholder fire hovedpunkter:

  • Bekæmpelse af momssvindel - Der skal pålægges moms i grænseoverskridende handler. Efter de gældende regler er sådanne handler momsfritagne, hvilket medfører, at en virksomhed, der køber varer i et andet land, får momsbeløb ind fra sine købere ved videresalg uden at have betalt et udlignende beløb til sin sælger. I stedet for at afregne momsen til staten kan en svigagtig virksomhed tilegne sig momsen og herefter "forsvinde" (en såkaldt missing trader).

  • One-stop-shop - Der indføres et afregningssystem, hvor virksomheder med grænseoverskridende handel kan afregne moms ét sted, på deres eget sprog og efter reglerne i hjemlandet. EU-landene skal herefter fordele momsen mellem landene.

  • Større ensartethed vedrørende afregningsland - Momsen i slutleddet skal altid betales i slutforbrugerens land og til dette lands momssats.

  • Mindre bureaukrati - Faktureringsreglerne forenkles. Bl.a. kan en virksomhed udstede fakturaer efter reglerne i eget land også i grænseoverskridende handler. Der skal ikke længere foretages indberetning af oversigter over grænseoverskridende handler.

Derudover indeholder udspillet bl.a. en ny kategori "Certificeret Afgiftspligtig Person", som er virksomheder, der vil kunne anvende simplere og tidsbesparende regler.

Indtil det nye system er på plads, vil der blive foretaget enkelte midlertidige "quick fixes".

Den kommende proces indebærer, at Kommissionen vil sende sit udspil til medlemsstaterne til behandling i Rådet og til konsultation i EU-Parlamentet. I 2018 vil Kommissionen fremsætte et formelt forslag til ændring af momssystemdirektivet. Plesner følger processen.

Læs EU-Kommissionens pressemeddelelse

 

Seneste nyt om Skatter og Afgifter

Skatter og Afgifter