Ændring af konkurrenceloven fra 1. januar

Folketinget har vedtaget en række ændringer til konkurrenceloven, herunder ændring af "bagatelreglen", indførelse af "stop the clock" i fusionssager, ændring af reglerne om tilsagn i fusionssager, indførelse af foreløbige straflempelsesansøgninger samt begrænsninger af "egenaccess". Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2018 (med visse undtagelser).

De vigtigste ændringer i konkurrenceloven er:

"Bagatelreglen"

Den gældende konkurrencelov indeholder en såkaldt "bagatelregel". Den undtager visse typer aftaler fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, hvis de involverede virksomheders kombinerede omsætning ikke overstiger visse tærskler for markedsandele og/eller omsætning.

Efter de nye regler vil undtagelsen alene afhænge af virksomhedernes markedsandele. Undtagelsen vil således omfatte aftaler mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter, hvis disse konkurrerende virksomheders samlede markedsandel ikke overstiger 10 %. For aftaler mellem ikke-konkurrenter vil undtagelsen gælde, hvis ingen af virksomhederne, som er part i aftalen, individuelt har en markedsandel på mere end 15 %.

Undtagelsen vil fremover gælde for alle typer aftaler, medmindre aftalen anses for at have til formål at begrænse konkurrencen. Det vil eksempelvis som udgangspunkt gælde for aftaler om fastsættelse af priser eller om opdeling af markeder eller kunder. Sådanne aftaler vil derfor fortsat være omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, selvom virksomhedernes markedsandele ikke overstiger ovennævnte tærskler. Undtagelsen kan eksempelvis omfatte visse former for konsortiesamarbejder, herunder om fælles produktion eller underleverance.

"Stop the clock" i fusionssager

Behandling af fusioner er underlagt visse frister, og hvis der ikke er truffet afgørelse om forbud mod en fusion inden udløbet af fristerne, anses fusionen automatisk for godkendt. Hidtil har manglende indlevering af oplysninger fra partnere ikke haft betydning for fristerne.

Fremover kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen midlertidigt afbryde fristerne, hvis styrelsen har krævet oplysninger fra parterne til brug for vurderingen af fusionen, og parterne ikke har indleveret oplysningerne inden for en af styrelsen fastsat frist.

Fristen for indlevering af oplysninger vil typisk være på 2-5 hverdage. Fristerne for behandling af fusionen vil i givet fald være afbrudt, indtil de påkrævede oplysninger er indleveret.

Tilsagn i fusionssager

Hvis Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer, at en fusion potentielt skader konkurrencen, kan en part afgive tilsagn med henblik på at afhjælpe de skadelige virkninger af fusionen. Det kan eksempelvis være at frasælge visse aktiver til en tredjepart.

Hvis der tilbydes tilsagn, når der er mindre end 20 hverdage tilbage af fristen for behandling af fusionen, medfører det i henhold til de nugældende regler, at fristen forlænges i op til 20 hverdage. Styrelsen har således 20 hverdage til at vurdere fusionen i lyset af de tilbudte tilsagn.

Efter de nye regler forlænges fristen med 20 hverdage, uanset hvor mange hverdage, der er tilbage, når der tilbydes tilsagn.

Endvidere vil fristen med de nye regler kun kunne forlænges – og styrelsen vil kun være forpligtet til at tage stilling til tilsagn – hvis det er tale om et bindende tilsagn, eksempelvis underskrevet af en tegningsberettiget person. Dermed er et forslag til tilsagn ikke tilstrækkeligt.

Foreløbige ansøgninger om straflempelse

Virksomheder og personer, der har deltaget i et kartel, har mulighed for helt at undslippe straf eller opnå en lavere straf, hvis der rettes henvendelse til konkurrencemyndighederne og fremlægges oplysninger om kartellet. Det kræver blandt andet, at der fremlægges al dokumentation vedrørende kartellet, som er i ansøgerens besiddelse.

Det kan i praksis tage tid at fremskaffe al relevant dokumentation om et kartel, men det kan have stor betydning, hvor hurtigt der ansøges om straflempelse. Det er således kun den første ansøger, der helt kan undslippe straf. Efterfølgende ansøgere kan kun opnå en delvis nedsættelse af en bøde, men ingen lempelse i relation til fængselsstraf.

Med lovændringen indføres mulighed for at indlevere en foreløbig straflempelsesansøgning med overordnede oplysninger om kartellet, men uden dokumentation. Hvis den fornødne dokumentation efterfølgende indleveres inden udløbet af en af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fastsat frist, anses ansøgningen for indgivet på tidspunktet for den foreløbige ansøgning. Dermed får ansøgeren mere tid til at fremskaffe dokumentationen uden at miste sin plads i køen.

Begrænsning af egenaccess

Sager og undersøgelser efter konkurrenceloven er generelt undtaget reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven, idet der dog er ret til indsigt i egne oplysninger, såkaldt "egenaccess".

Denne ret er i praksis blevet fortolket således, at den blandt andet omfatter sager om kontrolundersøgelser. En virksomhed har således haft ret til indsigt i oplysninger om virksomheden, som indgår i dokumenter, der er fundet i forbindelse med kontrolundersøgelser hos andre virksomheder.

Dette ændres, således at retten til egenaccess fremover kun vil omfatte oplysninger i afgørelsessager. Det vil blandt andet betyde, at en virksomhed ikke vil have ret til oplysninger om virksomheden, som indgår i dokumenter, der er fundet i forbindelse med kontrolundersøgelser hos andre virksomheder. En virksomhed vil heller ikke have ret til indsigt i oplysninger om virksomheden, som indgår i generelle undersøgelser i forbindelse med konkurrenceanalyser eller sektorundersøgelser.

Endvidere vil retten til egenaccess alene omfatte virksomheder. Derimod vil en fysisk person – eksempelvis en medarbejder i en virksomhed, der er involveret i en afgørelsessag – ikke have ret til indsigt i sine personlige oplysninger, der indgår i afgørelsessagen mod virksomheden.

Lovændringen indebærer tillige visse begrænsninger af fysiske personers adgang til oplysninger i henhold til persondatareglerne. Persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018, indfører blandt andet regler om oplysningspligt over for fysiske personer, når der registreres oplysninger om disse, og om fysiske personers ret til indsigt i oplysningerne. Disse persondataregler vil imidlertid ikke gælde i sager eller undersøgelser efter konkurrenceloven.

De vedtagne lovændringer svarer overordnet til det forslag, som blev sendt i høring tidligere i år (se Plesners tidligere Insight her). Dog er forslaget om af afskaffe anmeldelsessystemet opgivet.

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret