EU-dom: Koncernforbundne selskaber kan deltage i samme udbud

En ny afgørelse fra EU-Domstolen klarlægger rammerne for koncernforbundne selskabers deltagelse i samme udbud. EU-Domstolen fastslår, at der ikke gælder en pligt for koncernforbundne selskaber til at informere ordregiver om tilknytningen til hinanden. Dommen understreger samtidig, at der ikke er et generelt forbud mod, at selskaber inden for samme koncern deltager i samme udbud. De enkelte selskaber skal dog udarbejde deres tilbud uafhængigt af hinanden.

Baggrund

EU-Domstolens dom udspringer af en tvist mellem et litauisk anlæg til affaldshåndtering og en forbigået tilbudsgiver, VSA Vilnius, i forbindelse med anlæggets udbud af kontrakt om indsamling og transport af kommunalt affald. Fire tilbudsgivere afgav tilbud på kontrakten, herunder Specialus autotransprotas UAB og Specializuotas transportas UAB. De er begge datterselskaber af Ecoservice UAB, og de to selskabers ledelsesorganer er sammensat af de samme fysiske personer. 

Det litauiske affaldshåndteringsanlæg tildelte kontrakten til Specializuotas transportas UAB, hvorefter VSA Vilnius klagede over, at anlægget ikke havde afvist tilbuddene fra de koncernforbundne selskaber. 

I forbindelse med klagesagen valgte den litauiske domstol at forelægge sagen for EU-Domstolen. EU-Domstolen skulle i det væsentlige tage stilling til (i) om en tilbudsgiver i forbindelse med sin deltagelse i et udbud har pligt til af egen drift at informere ordregiver om sin tilknytning til andre tilbudsgivere, og (ii) hvilke forpligtelser ordregiver har i tilfælde, hvor der viser sig at være tilknytning mellem to eller flere tilbudsgivere.

EU-Domstolens dom

EU-Domstolen understreger indledningsvist, at der af udbudsreglerne ikke kan udledes et generelt forbud mod, at selskaber inden for samme koncern afgiver tilbud på samme kontrakt. Et sådant forbud ville begrænse antallet af tilbudsgivere i en udbudsprocedure og dermed være i strid med en effektiv anvendelse af udbudsreglerne.

EU-Domstolen fastslår dernæst, at der i det tilfælde, at selskaber inden for samme koncern afgiver tilbud på samme kontrakt, ikke gælder en pligt for disse til at informere ordregiver om sin tilknytning til hinanden, medmindre det fremgår udtrykkeligt af udbudsbetingelserne, at der gælder en sådan pligt. Såfremt dette ikke er tilfældet, er ordregiver forpligtet til at behandle de afgivne tilbud som lovlige.

De enkelte selskaber er dog forpligtede til at udarbejde deres tilbud uafhængigt af hinanden. EU-Domstolen fastslår, at ordregiver har en "aktiv rolle" for at sikre effektiv konkurrence mellem tilbudsgiverne. Det indebærer, at ordregiver - såfremt ordregiver konstaterer, at der i udbudsprocessen deltager selskaber inden for samme koncern - skal forsikre sig om, at de har udarbejdet deres tilbud uafhængigt af hinanden. Hvis ordregiver får kendskab til forhold, som rejser tvivl om, hvorvidt tilbuddene er udarbejdet uafhængigt af hinanden, er ordregiver forpligtet til at undersøge forholdene omkring tilbudsudarbejdelsen nærmere. Ordregiver kan for eksempel anmode tilbudsgiverne om oplysninger, som viser, at de har udarbejdet deres tilbud fuldstændig uafhængigt at hinanden.

Praktiske konsekvenser af dommen

Dommen er relevant for selskaber, der er en del af en større koncern, og hvor flere af koncernens selskaber deltager i offentlige udbud. 

Dommen fastslår, at der ikke gælder et generelt forbud mod, at selskaber inden for samme koncern afgiver tilbud på samme kontrakt, og at det ikke påhviler selskaberne i sådanne tilfælde at informere ordregiver om deres tilknytning til hinanden. De skal dog udarbejde deres tilbud fuldstændig uafhængigt af hinanden, hvilket det påhviler ordregiver at sikre.

Læs EU-Domstolens afgørelse om koncernforbundne selskaber

Seneste nyt om EU- og Konkurrenceret / Offentlige Indkøb

EU- og Konkurrenceret