Britisk finanstilsyn offentliggør fortolkning af samspillet mellem finansiel rapportering og MAR

Det britiske finanstilsyn (Financial Conduct Authority - FCA) har offentliggjort et udkast til opdatering af dets vejledning om finansiel rapportering og intern viden under markedsmisbrugsforordningen (MAR). Finanstilsynet har tidligere udgivet en vejledning om samme emne, men FCAs vejledning indeholder nye nuancer til forståelsen af dette emne, som i praksis ofte giver anledning til tvivl om anvendelsen af reglerne.

Den 11. juni 2018 sendte FCA et udkast til en opdatering af dets "Technical Note on Periodic Financial Information and Inside Information" i høring. Vejledningen indeholder overvejelser om det praktisk vigtige spørgsmål om identificering og håndtering af intern viden i forbindelse med udarbejdelse af børsnoterede selskabers finansielle rapportering.

FCA skriver, at det afhænger af en konkret vurdering om information relateret til finansielle rapporter opfylder betingelserne for at udgøre intern viden. Det anføres dog tillige, at udstedere som udgangspunkt skal antage, at information relateret til finansielle resultater som udgangspunkt udgør intern viden, men at udstedere ikke som generel regel kan antage, at information der er indeholdt i finansielle rapporter altid eller aldrig er intern viden.

Særlig interessant er det, at FCA ydermere indtager det standpunkt, at udstederen i henhold til MAR artikel 17(4) vil have en legitim interesse i at udsætte offentliggørelsen af visse former for intern viden relateret til finansielle rapporter. Dette drejer sig om de tilfælde hvor udstederen, under arbejdet med udarbejdelsen af en finansiel rapport, kommer i besiddelse af information som ikke meningsfuldt kan offentliggøres særskilt, men alene ved offentliggørelse af den fulde finansielle rapport. Det er en forudsætning, at offentliggørelse af information der skal indeholdes i rapporten "(…) would impact on the orderly production and release of the report and could result in the incorrect assessment of the information by the public".

I efteråret 2017 udgav Finanstilsynet i Danmark en vejledning under titlen "Hvornår skal en udsteder offentliggøre oplysninger i finansielle rapporter som intern viden?". Denne vejledning indledte Finanstilsynet med følgende udsagn: "Finansielle rapporter er som udgangspunkt ikke intern viden. En finansiel rapport kan dog indeholde oplysninger, der udgør intern viden. Om oplysningerne i finansielle rapporter er intern viden afhænger af, om de enkelte oplysninger opfylder kravene til intern viden."

Finanstilsynet har i sin vejledning fra 2017 også givet en række eksempler på situationer, hvor Finanstilsynet ikke mener, at offentliggørelsen af intern viden kan udsættes. Alle disse eksempler vedrører situationer, hvor en udsteder opdager, at tidligere udmeldte forventninger må justeres.

Høringsfristen for FCAs vejledning udløber 23. juli 2018.

Vær særligt opmærksom på:

  1. Eftersom MAR gælder i hele EU er den britiske fortolkning af MAR et interessant bidrag til fortolkning af reglerne (da Brexit stadig ikke er gennemført)
  2. FCAs vejledning afspejler, at hvor der er bred enighed om at ændringer i allerede udmeldte forventninger generelt må anses for intern viden som typisk vil skulle offentliggørelse uden mulighed for benyttelse af en udsættelsesadgang, er det mere uklart hvorvidt finansielle tal eller et regnskab i sin helhed generelt må antages at være intern viden. Emnet har til stadighed tiltrukket stor opmærksomhed fra mange børsnoterede selskaber siden MAR trådte i kraft, hvilket blandt andet blev afspejlet ved de detaljerede høringssvar til Finanstilsynets vejledning forud for dens publicering i 2017.
  3. Udstedere bør derfor være påpasselige ved vurderingen af og dets regnskaber indeholder eller i sig selv udgør intern viden.
  4. Man kan derfor håbe på, at ESMA giver vejledning om i hvilket omfang finansielle tal kan udgøre intern viden i dets Q&A. Derudover kan man håbe på, at ESMA er enige i FCAs fortolkning af, at der består en legitim interesse for en udsteder til at udsætte offentliggørelsen af intern viden som ikke meningsfuldt kan offentliggøres særskilt, men alene ved offentliggørelse af den fulde finansielle rapport, og på den baggrund opdaterer sine retningslinjer for udsættelse af offentliggørelsen af intern viden i overensstemmelse hermed.

Læs nyhedsbrev fra FCA: "Primary Market Bulletin"

Læs FCAs udkast til: "Technical Note on Periodic Financial Information and Inside Information"

Seneste nyt om M&A og Capital Markets

Capital Markets